Servei de transport adaptat

El servei de transport adaptat de persones amb mobilitat reduïda,que consisteix en recollir els usuaris del portal del seu domicili i transportar-los als respectius centres de dia de gent gran o de discapacitats del municipi i posteriorment tornar-los al domicili, tot ajustant la recollida a l’horari d’obertura i tancament dels centres.

Procediment

Per accedir al servei de transport adaptat la persona ha de disposar de l’assignació d’una plaça de Centre de Dia públic de gent gran o de discapacitats de la ciutat de Sabadell

Per tramitar el transport adaptat cal demanar hora per a la Treballadora Social de gent gran i dependència del CAP (centre d’atenció primària) de referència de la persona interessada que valora la situació i tramita el recurs més adient.

Els beneficiaris d’aquest servei hauran de satisfer el preu públic que s’especifica a l’ordenança fiscal número 5.3

Documentació necessària

  • Informe de sol·licitud de la treballador social
  • Fotocòpia del NIF de la persona sol·licitant
  • Autorització de consulta de dades de l’AEAT (Agència Estatal d’Administració Tributària)
  • Si no autoritza la consulta:
    • Fotocòpia de la darrera declaració d’IRPF. Si no en fan: certificat d’imputacions de renda.
    • Fotocòpia de les pensions exemptes de tributació, si en perceben alguna
  • Mandat càrrec directe SEPA (domiciliació bancària)

Persones interessades

Persones de la ciutat amb limitacions de mobilitat que que tenen assignada i assisteixen als centres de dia de gent gran públics, ubicats al municipi de Sabadell i a centres d’atenció diürna a persones amb discapacitats.

Sol·licitud

Tot l’any

Temps de resposta

Variable en funció de la disponibilitat del servei (hi ha un límit d’usuaris/mes)

Servei gestor

Serveis Socials gent gran i dependència