Provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de tresoreria de l'Ajuntament de Sabadell, reservat a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional

RESOLUCIÓ GAH/2401/2017, d'11 d'octubre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de tresoreria de l'Ajuntament de Sabadell, reservat a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala de secretaria intervenció, categoria superior.

Correcció d'errades a la Resolució GAH/2401/2017, d'11 d'octubre: DOGC 09/11/2017

Anunci BOE: 15/12/2017

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 18 de desembre fins el dia 10 de gener de 2018.

Aspirant admès/a

Proposta d'adscripció

 

Imprimeix