PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

Informació general

Com escollir el centre educatiu

L'elecció d'escola passa per conèixer l'oferta educativa de la ciutat, i també per visitar els centres. Amb aquest objectiu la majoria dels centres organitzen una jornada de portes obertes, en la qual:

- es poden visitar les instal·lacions del centre.

- conèixer el seu funcionament.

- aclarir dubtes o saber més sobre el centre.

- veure alguns treballs realitzats per l'alumnat o gaudir d'alguna activitat feta per ells.

 

Qui ha de fer la preinscripció

Els alumnes que entrin per primera vegada a una escola bressol, P3, 1r d'ESO, 1r curs de cicles formatius i 1r de batxillerat.

 

Com s’ha de fer

Per accedir per primera vegada a un centre cal omplir una sol·licitud que trobareu a qualsevol escola, a les Oficines de Sabadell Atenció Ciutadana o descarregar des d'aquest web durant el termini de preinscripció.

Pel que fa a les escoles bressol, els centres d'educació infantil i primària i els de secundària obligatòria, es recomana emplenar la sol·licitud de preinscripció demanant més d'un centre educatiu col·locats per ordre de preferència, però només s'ha de presentar una única sol·licitud per a tots els centres sostinguts amb fons públics (públics i concertats).

La presentació de més d'una sol·licitud comporta duplicitat. En aquest cas, s'invaliden els drets de prioritat que puguin correspondre.

La falsedat o el frau en les dades aportades, comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre. Si en formalitzar la matrícula de l'alumne es modifica el domicili familiar respecte l'al·legat en el procés de preinscripció, i aquest nou domicili implica que la sol·licitud de preinscripció hauria obtingut una puntuació inferior pel criteri de prioritat de proximitat del domicili familiar, el centre ha d'informar d'aquesta circumstància a la comissió de garanties d'admissió corresponent per tal que es pugui investigar si ha existit un possible frau en el procés de preinscripció. Si la falsedat o el frau queda acreditat amb posterioritat al 30 de setembre de 2016 l'alumnat perd el dret a la plaça al finalitzar el curs en el qual queda acreditada la falsedat o el frau i ha de participar de nou en el procés de preinscripció del següent curs escolar. El Departament d'Ensenyament ha de comunicar a l'autoritat competent aquest fet per tal que aquesta adopti les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat en què el sol·licitant hagi pogut incórrer.

On es presenta la sol·licitud

La sol·licitud s'ha de presentar al centre educatiu escollit en primera opció o a les oficines de Sabadell Atenció Ciutadana, acompanyada de la corresponent documentació.

Quin és el procediment d'admissió

Un cop recollides totes les sol·licituds i després de finalitzar el termini de presentació, els centres fan el recompte del nombre de sol·licituds rebudes. Si aquestes superen el nombre de places escolars disponibles en el centre, les sol·licituds s'ordenen de la manera següent:

1. Sol·licituds preferents i no preferents (en el cas de l'ESO i el batxillerat)

2. Compliment dels criteris específics d'un o més ensenyaments.

3. Puntuació pel compliment d'un o més criteris de prioritat generals:

- germans matriculats en el centre o familiars que hi treballin.

- proximitat del domicili o del lloc de treball.

- la renda anual de la unitat familiar.

- la discapacitat d'algun membre de la unitat familiar.

4. Puntuació pel compliment d'un o més criteris de prioritat complementaris.

De l'aplicació d'aquests criteris surt la puntuació que se li atorgarà a cada sol·licitud, que serà invariable al llarg de tot el procés. Les sol·licituds s'ordenen tenint en compte aquesta puntuació i s'estableix així l'ordre d'admissió. En les situacions d'empat el Departament d'Ensenyament de la Generalitat realitza un sorteig per tal de resoldre-les.

Pel que fa als Programes de formació i inserció, la Formació de persones adultes i la Formació ocupacional, cal consultar la informació específica corresponent a aquests nivells o adreçar-se directament als centres.

 

L'Oficina Municipal d'Escolarització

Sabadell disposa d'Oficina Municipal d'Escolarització. Durant tot el curs, les seves tasques principals són:

- informar i orientar les famílies sobre l'oferta educativa de la ciutat,

- vetllar pel compliment de la legalitat del procés d'admissió d'alumnat en el seu àmbit d'actuació i

- procurar una distribució equilibrada de l'alumnat amb necessitats educatives específiques.

Els punts on les famílies poden adreçar-se per tenir més informació són, d'una banda els mateixos centres educatius, i de l'altra, les oficines de Sabadell Atenció Ciudadana d'arreu de la ciutat.