PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

Comunicació prèvia d'obertura d'activitat

Comunicar l'inici o la modificació d'una activitat econòmica de baix risc, de les incloses en l'Annex II de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica i aquelles altres activitats recollides a les ordenances municipals.

presencial  Presencial

Quan?

Abans d'iniciar l'activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme.

Què necessito?

a) Comunicació prèvia d’acord amb el model normalitzat D-003 (per duplicat)
b) Fotocopia del document d’identificació i acreditació (DNI, CIF, escriptures, ...) del sol·licitant.
c) Fotocopia del document d’identificació i acreditació de la persona representant de l’activitat.
d) Fotocopia del document d’identificació i acreditació de la persona que explota / organitza l’activitat i del seu representant legal (si n’hi ha) e) Declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’Empresaris, Professionals i Retenidors davant
de l’Agència Tributària (model 036 / 037) o anàlegs.
f) Projecte tècnic signat per tècnic competent i sol·licitant o representant legal (per duplicat)
g) Certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal·lació o establiment.
h) Acta de comprovació favorable en matèria d’incendis en cas que l’activitat a desenvolupar hagi de fer control preventiu segons el que preveu la Llei 3/2010, del 18 de febrer de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis .
i) Llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic no municipal, si s’escau.
j) Autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública, només en el cas que no estiguin connectades al sistema públic de sanejament.
k) En el supòsit que la persona que tramita la Declaració responsable no sigui la persona titular de l’activitat, caldrà aportar Autorització per tramitar en nom d’una altra persona, segons model normalitzat D-301.
l) Per a les activitats definides en l'art. 14 de l’OMR del Soroll i les Vibracions de Sabadell (restauració, gimnasos, tallers, etc), documentació acreditativa de la realització de mesures in situ per comprovar el compliment de les exigències de l’aïllament acústic realitzat per una entitat de prevenció de la
contaminació acústica acreditada (EPCA) segons l’establert en l’annex 8 de l'esmentada Ordenança.

Documentació específica per activitats recreatives:
a) Acreditar que la persona titular de l’establiment es troba al corrent de pagament de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil d’acord amb les quanties mínimes previstes a l’art. 80 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’Espectacles públics i activitats recreatives
(pòlissa, darrer rebut de pagament vigent, etc).

Documentació específica per establiments comercials:
a) Comunicació d’establiment comercial que s'haurà de presentar a l'Ajuntament del municipi on es pretén realitzar l'activitat, segons model normalitzat de la Generalitat de Catalunya (veure enllaços relacionats)
· Les relatives a noves implantacions, ampliacions i canvis d'activitat d'establiments comercials individuals o col·lectius amb una superfície de venda igual o superior a 400 m2 i inferiors a 2.500 m2.
S'exceptuen dels establiments amb una superfície de venda superior a 800 m2 i inferior a 2.500 m2 que es puguin localitzar fora de la TUC de manera excepcional, els quals estan subjectes a llicència comercial de la Generalitat.
· Les relatives a noves implantacions, ampliacions i canvis d'activitat d'establiments comercials singulars amb una superfície de venda igual o superior a 400 m2 i inferiors a 5.000 m2.

b) Còpia idèntica del Projecte tècnic en suport informàtic.

Documents i enllaços relacionats

Més informació

Requisits previs:
- Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d'obres quan procedeixi.
- Obtenció d'informes preceptius, autoritzacions sectorials necessaris o actes de comprovació, fixades per la normativa sectorial aplicable per dur a terme l'activitat (ús provisional, prevenció d'incendis, etc).
- L'activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic.
- Disposar del projecte tècnic de l'activitat, redactat i signat per un tècnic competent (*), així com del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l'activitat, instal·lació o establiment.
- Disposar de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si és el cas (guals, etc.).
- Si es tracta d'establiments de comerç al detall d'aliments i begudes; restaurants i establiments de menjar; provisió de menjars preparats, bars i bars-restaurants, presentar la corresponent declaració responsable d'establiment alimentari.
- En cas que l'activitat a desenvolupar hagi de fer el control preventiu segons l'establert en la Llei 3/2010, del 18 de febrer, obtenir el corresponent informe previ en matèria de prevenció d'incendis amb resolució favorable i posteriorment contactar amb una entitat acreditada per tal d'obtenir el certificat d'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis.
- Haver realitzat el pagament de la taxa municipal associada a aquest tràmit.
- Verificar que l'espai físic on es preveu desenvolupar l'activitat té la condició de local.

(*) Per acreditar que el projecte tècnic està redactat per tècnic competent es podrà optar entre qualsevol de les següents opcions:
- Tota la documentació tècnica ha d'estar visada pel corresponent col·legi professional.
- Disposar d'un certificat d'actuació professional pel corresponent col·legi professional.
- Disposar d'un certificat del corresponent col·legi professional sobre la identitat i habilitació professional del personal tècnic i justificar que disposa d'assegurança de responsabilitat civil adient i al corrent de pagament.
- Disposar d'una declaració responsable subscrita pel personal tècnic, segons model normalitzat D-300.
 
Fitxes Relacionades:  

Autoliquidació taxa Inici Activitat: Comunicació prèvia d'obertura d'activitat
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Comunicació prèvia d'obertura d'activitat amb bonificació
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Comunicació prèvia d'obertura d'activitat amb increment
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Comunicació prèvia d'obertura d'activitat de culte
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Comunicació prèvia d'obertura d'activitat de culte amb bonificació
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Comunicació prèvia d'obertura d'activitat de culte amb increment
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Comunicació prèvia d'obertura d'activitat recreativa
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Comunicació prèvia d'obertura d'activitat recreativa amb bonificació.
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Comunicació prèvia d'obertura d'activitat recreativa amb increment
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Modificacions no substancials de Comunicació prèvia d'obertura d'activitat recreativa.
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Modificacions no substancials de Comunicació prèvia d'obertura d'activitat
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Modificacions no substancials de Comunicació prèvia d'obertura d'activitat de culte 

TRAMITAR

Presencial