PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

Declaració responsable d'obertura d'activitat

Comunicar l'inici, la modificació o el canvi de titularitat d'una activitat econòmica innòcua, de les incloses en l'Annex I de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica i aquelles altres activitats recollides a les ordenances municipals.

presencial  Presencial

Quan?

Abans d'iniciar l'activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme.

Què necessito?

a) Declaració responsable d'acord amb el model normalitzat D-001 (per duplicat).
S'haurà de declarar responsablement:
- Que l'activitat compleix els requisits establerts per la normativa vigent per accedir al seu exercici, i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l'exercici de l'activitat.
- Que disposa d'un certificat tècnic redactat per tècnic competent justificatiu del compliment de la normativa que regeix l'activitat, instal·lació o establiment.
- Que l'activitat es compatible amb el planejament urbanístic.
- Que en cas d'actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per tramitar aquesta sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
- Que les dades consignades a la declaració són certes.

b) En el supòsit que la persona que tramita la declaració responsable no sigui la persona titular de l'activitat, caldrà aportar autorització per tramitar en nom d'una altra persona, segons model normalitzat D-301.
Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat del sol·licitant / interessat.

L'enllaç a les autoliquidacions de les taxes, per cada supòsit, és a l'apartat de fitxes relacionades.

Documents i enllaços relacionats

Més informació

Requisits previs:
- Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d'obres quan procedeixi.
- Obtenció d'informes preceptius, autoritzacions sectorials necessaris o actes de comprovació, fixades per la normativa sectorial aplicable per dur a terme l'activitat (ús provisional, prevenció d'incendis, etc).
- L'activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic
- Disposar de certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l'activitat, instal·lació o establiment, segons model normalitzat D-002.
- Disposar de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si és el cas (guals, etc.).
- Si es tracta d'establiments de comerç al detall d'aliments i begudes; restaurants i establiments de menjar; provisió de menjars preparats, bars i bars-restaurants, presentar la corresponent declaració responsable d'establiment alimentari.
- Haver realitzat el pagament de la taxa municipal associada a aquest tràmit.
- Verificar que l'espai físic on es preveu desenvolupar l'activitat té la condició de local.
 
Fitxes Relacionades:  

Autoliquidació taxa Inici Activitat: Declaració responsable d'obertura d'activitat
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Declaració responsable d'obertura d'activitat amb bonificació
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Declaració responsable d'obertura d'activitat amb increment
Autoliquidació taxa Intervenció Activitat: Modificacions no substancials d'una Declaració Responsable d'obertura d'activitat. 

TRAMITAR

Presencial