Sol·licitud Dret d'Accés a la Informació Pública

Consultar els meus tràmits ara...             


Objecte: Poder sol·licitar l'accés a la informació pública, en els termes que estableix la Llei 19/2014 de transparència.

S'entén com informació pública la informació elaborada per l'Ajuntament de Sabadell i la que aquest té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats.

No es considera informació pública l'emissió d'informes, certificats, autoritzacions o qualsevol altre títol que confereixi drets al seu titular.

En el cas de desacord amb la resolució dictada, es pot presenter recurs de reposició a l'Ajuntament o reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (www.gaip.cat) o recurs contenciós administratiu tal com preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Per queixes o suggeriments sobre l'accés a la informació publica anar a:
https://sal.sabadell.cat/tramits/principal.action?codi=COMU


Documentació necessària:

Presencialment:
Formulari específic de sol·licitud
Presentar document d'identificació (DNI, NIE, passaport)

Persones interessades:

Persones majors de 16 anys, a títol individual.
En els casos que és faci en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda, caldrà justificar-ho mitjançant autorització.

Data de sol·licitud: Tot l'any


Temps de resposta: Màxim 30 dies. Si ho justifica el volum o la complexitat de la sol·licitud es pot prorrogar 15 dies prèvia comunicació a la persona sol·licitant.


Documents relacionats:


Més informació:
Text de l'Ordenança Fiscal 3.02

Canals:

Presencial:

Observacions: En el Portal de Transparència i govern obert podeu trobar informació detallada sobre: organització municipal, plans i programes d'actuació, normatives, acords i actes jurídics, contractació pública, informació econòmica i financera, convenis i subvencions.

Així mateix, podeu accedir a la informació sobre dades i continguts de diversa naturalesa relacionats amb l'activitat municipal a la Seu Electrònica municipal, a www.sabadell.cat

La consulta de documents a la web o en format electrònic és gratuïta, sense perjudici que l'expedició d'alguns documents pot estar subjecta al pagament de la taxa d'administració pels documents que expedeixi o en els quals intervinguin l'administració municipal o les autoritats municipals a instàncies de la part interessada (O.F. 3.2)


Servei gestor del tràmit: Servei de Transparència i Organització