PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis

És l'informe que han de sol·licitar els establiments, les activitats, les infraestructures i els edificis situats en el territori de Catalunya que puguin generar una situació de risc per a les persones, els béns o el medi ambient en cas d'incendi, que es detallen en l'annex I de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats i infraestructures i edificis.

presencial  Presencial

Quan?

Caldrà sol·licitar-ho en qualsevol moment, de manera prèvia a la formalització de la comunicació o simultàniament a la sol·licitud de la llicència.

Què necessito?

Documentació a presentar segons el que estableix l’Ordre INT/320/2014, de 20 d’octubre ( ? Bombers ? Contingut de la documentació tècnica):
a) Sol·licitud informe previ en matèria d’incendis d’acord model normalitzat D-006 (per duplicat).
b) Fotocòpia del document d’identificació i acreditació (DNI, CIF, escriptures,...) del sol·licitant.
c) Full inicial (segons model SP01 de la Generalitat de Catalunya).
d) Certificat de coincidència entre els documents en suport electrònic i en suport paper que es presenten com a projecte tècnic (segons model SP02 de la Generalitat de Catalunya).
e) Projecte tècnic (*) descriptiu i justificatiu del compliment de la reglamentació tècnica aplicable en matèria d’incendis (per duplicat). El contingut del projecte s’ajustarà al que estableix la Generalitat de Catalunya segons l’activitat estigui sotmesa al Codi Tècnic de l’Edificació o al Reglament de Seguretat
contra incendis en els establiments industrials.
f) Projecte tècnic en suport informàtic.
g) En el supòsit que la persona que presenta la sol·licitud no sigui la persona titular de l’activitat, caldrà aportar Autorització per presentar documentació en nom d’una altra persona, segons model normalitzat D301.

(*) Per acreditar que el projecte tècnic està redactat per tècnic competent es podrà optar entre qualsevol de les següents opcions:
- Tota la documentació tècnica ha d'estar visada pel corresponent col·legi professional.
- Disposar d'un certificat d'actuació professional pel corresponent col·legi professional.
- Disposar d'un certificat del corresponent col·legi professional sobre la identitat i habilitació professional del personal tècnic i justificar que disposa d'assegurança de responsabilitat civil adient i al corrent de pagament.
- Disposar d'una declaració responsable subscrita pel personal tècnic, segons model normalitzat D-300.

L'enllaç a l'autoliquidació de la taxa és a l'apartat de fitxes relacionades.

Documents i enllaços relacionats

Més informació

Haver realitzat el pagament de la taxa municipal associada a aquest tràmit.
 
Fitxes Relacionades:  

Autoliquidació taxa d'Informe de Prevenció d'incendis 

TRAMITAR

Presencial