PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats

És l'informe previ en el qual l'Ajuntament es pronuncia sobre la compatibilitat de l'activitat projectada amb el planejament urbanístic vigent i la disponibilitat i suficiència dels serveis públics municipals per atendre els requeriments de l'activitat.

presencial  Presencial

Quan?

Caldrà sol·licitar-ho en qualsevol moment, de manera prèvia a la formalització de la comunicació o simultàniament a la sol·licitud de la llicència.

Què necessito?

a) Sol·licitud, segons model normalitzat D007.
b) Fotocòpia del document d’identificació i acreditació del sol·licitant (DNI, CIF, escriptures,…) i representant legal, si n’hi ha.
c) Plànol d’emplaçament a escala 1:500 segons Text Refós del Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell (PGMOS) grafiant la ubicació objecte de la sol·licitud i que permeti una identificació indubtable
de la seva ubicació .
d) Memòria tècnica descriptiva de l’activitat projectada que expliqui la seva naturalesa i les seves característiques principals, amb determinació de les necessitats d’ús i aprofitaments del sòl i del subsòl, els requeriments de l’activitat respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals, així
com l’adscripció de l’activitat a un dels usos urbanístics que contempla l’art. 149 del Text Refós del Pla General Municipal d’Ordenació aprovat definitivament en data 31-07-2000 (DOGC 02-10-2000).
e) En els casos d’activitats subjectes a legislació d’accidents greus o que tenen algunes de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques incloses en aquesta legislació d’accidents greus, de conformitat amb els llindars que estableix la normativa de seguretat industrial, la sol·licitud ha
de contenir la informació que requereixi aquesta legislació, en especial la Llei 12/2008, del 31 de juliol, de seguretat industrial i la normativa de desenvolupament, en relació a l’anàlisi quantitatiu del risc, d’acord amb les instruccions dictades per l’òrgan competent de la Generalitat en matèria de seguretat industrial.
f) Documentació gràfica.
g) En cas d’actuar com a representant legal, declarar que es disposa de tots els poder necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
h) En el supòsit que la persona que presenta la sol·licitud no sigui la persona titular de l’activitat, caldrà aportar autorització per presentar documentació en nom d’una altra persona, segons model normalitzat D301.

Documents i enllaços relacionats

Més informació

Haver realitzat el pagament de la taxa municipal associada a aquest tràmit.
 
Fitxes Relacionades:  

Autoliquidació informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats 

TRAMITAR

Presencial