Sol·licitud llicència per a la instal·lació de parades de venda de roses i/o llibres amb motiu de la Diada de Sant Jordi

Consultar els meus tràmits ara...             


Objecte: Cessió temporal del domini públic per a la instal·lació d'estructures desmuntables destinades a la venda de roses i/o llibres amb motiu de la celebració de la Festivitat de Sant Jordi, els dies 22 i 23 d'abril de 2017.


Documentació necessària:

Sol·licitud específica degudament formalitzada. Una sol·licitud per emplaçament.
L'adreça de correu electrònic i el segell del centre educatiu, col·lectiu, entitat o establiment, són requisits imprescindibles per gestionar la sol·licitud.

Persones interessades:

Estan facultats per participar en aquesta convocatoria:
1. Els centres educatius instal·lats a Sabadell i els col·lectius i entitats associatives inscrits al registre d'entitats de l'Ajuntament de Sabadell.
2. Els comerciants minoristes de flors i/o llibres que disposin de títol habilitant per a l'exercici de l'activitat comercial.

Data de sol·licitud: Presentació d'instàncies: del 9 al 30 de març de 2017


Temps de resposta: A partir del 13 d’abril de 2017


Període de validesa:   La vigència de la llicència serà pels dies 22 i 23 d'abril de 2017.


Documents relacionats:


Més informació:
Text de l'Ordenança Fiscal 4.5

Canals:

Presencial:

Observacions: Requisits:
- Els col·lectius i entitats associatives han d'estar inscrits al registre d'entitats de l'Ajuntament de Sabadell i podran presentar un màxim de dos sol·licituds.
- Els centres educatius han de ser autoritzats, estar ubicats a la ciutat i podran presentar un màxim de dos sol·licituds tipus amb el segell del centre educatiu.
- Els comerciants minoristes de flors i/o llibres, podran presentar màxim d'una sol.licitud la situació de la qual correspondrà al mateix carrer i numero on es situa l'establiment. Així mateix haurà de complir amb els requisits següents:
1. Disposar del títol habilitat per a l'exercici de l'activitat.
2. Estar donat/ades d'alta a l'epígraf o epígrafs corresponents a l'Impost d'Activitats econòmiques i al corrent del seu pagament.
3. Estar donats d'alta al règim de la Seguretat Social que els correspongui i al corrent del seu pagament.
4. Disposar de l'assegurança de responsabilitat civil amb cobertura suficient per realitzar l'activitat/ocupació, responsabilitzar-se dels danys que se'n pugui derivar, i estar al corrent del seu pagament.

- En el cas que un col·lectiu i/o entitat o centre educatiu desitgi ocupar dos emplaçament aquestes hauran de sol·licitar-se mitjançant dos instàncies separades. En cas que en una mateixa instància apareguin dos o més espais es donarà per sol·licitat únicament el primer dels indicats.

- Es podra saber del resultat de la convocatòria consultant l'adreça www.sabadell.cat o trucant al 937453110 a partir del 13 d'abril.
- En cas d'atorgament de la llicència, es podrà descarregar un document acreditatiu des del mateix web.


Servei gestor del tràmit: Ocupació de Via Pública