PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES
 
EDUCACIÓ

Preinscripció escoles bressol públiques

Curs 2018-2019

Calendari del procés

- Presentació sol·licituds: del 2 al 11 de maig, presencial a l'escola bressol demanada en primera opció.

- Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 21 de maig.

- Termini per presentar reclamacions a les llistes amb la puntuació provisional: 22, 23 i 24 de maig.

- Sorteig del número de desempat: 24 de maig.

- Publicació de les llistes d’alumnat admès i de les llistes d’espera: 29 de maig.

- Termini per presentar al·legacions a les llistes d’admesos: 30 i 31 de maig i 1 de juny.

- Període de matrícula: del 12 al 15 de juny.

 

Criteris i documents justificatius

a) Cal presentar en tots els casos:

- Original i fotocòpia del DNI del/la sol·licitant

- Original i fotocòpia del llibre de família

- Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l'alumne o alumna.

 

b) Per justificar els criteris de prioritat generals:

 

1. Existència de germans/es escolaritzats/des al centre, o de pares que hi treballin o infants procedents d’un centre privat subvencionat del municipi que cessa la seva activitat: 40 punts.

Documentació: En el cas dels infants que procedeixen d’un centre privat subvencionat del municipi que tanca, cal certificat del centre que cessa l’activitat. La resta no cal documentació

2. Proximitat del domicili de l’alumne/a al centre o, si escau, la proximitat del lloc de treball dels pares

  • 2.1 Domicili dins l’àrea d’influència del centre: 30 punts

Documentació: Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant. 

  • 2.2 Adreça del lloc de treball dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.

Documentació: contracte laboral o certificació de l’empresa

  • 2.3 Domicili a Sabadell fora de l’àrea d’influència del centre: 10 punts.

Documentació: Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant.

3. Renda Mínima d’Inserció (PIRMI) o equivalent (Renda Garantida): Pares beneficiaris de la renda mínima d’inserció: 10 punts.

Documentació: Original i fotocòpia del document acreditatiu de la prestació.

4. Discapacitat de l’alumne/a, pares, o germans: Quan s’acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.

Documentació: autorització per la consulta de dades a altres administracions.

 

c) Per justificar els criteris de prioritat complementaris:

 

1. Família nombrosa o monoparental: 15 punts.

Documentació: autorització per la consulta de dades a altres administracions.

2. Malaltia crònica de l’alumne/a que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts.

Documentació: Informe mèdic.

3. Ingressos de la unitat familiar: 5 o 10 punts. Quan la renda de la unitat familiar del sol·licitant estigui entre els valors que s'indiquen a la taula següent:

Unitat familiar

10 punts

5 punts

2 membres

Inferiors a 14.910,00 €

Entre 14.910,01 € i 22.365,00 €

3 membres

Inferiors a 18.637,00 €

Entre 18.637,01 € i 27.956,00 €

4 membres

Inferiors a 22.365,00 €

Entre 22.365,01 € i 33.548,00 €

5 membres

Inferiors a 26.092,00 €

Entre 26.092,01 € i 39.139,00 €

6 membres

Inferiors a 29.820,00 €

Entre 29.820,01 € i 44.730,00 €

7 membres

Inferiors a 33.548,00 €

Entre 33.548,01 € i 50.322,00 €

8 membres

Inferiors a 37.275,00 €

Entre 37.275,01 € i 55.913,00 €

 

S’entendrà aquesta renda global com la suma del ingressos anuals de tots els membres computables de la unitat familiar que convisquin a la mateixa llar.

Documentació: original i fotocòpia de la Declaració o esborranys de la Renda (conjunta o separada) de l’any anterior al procés de preinscripció. En cas de no disposar de la declaració de la Renda: Declaració responsable dels ingressos de la unitat familiar.

4. Preinscriure més d’un fill/a alhora sol·licitant plaça en nivells diferents: 5 punts.

Documentació: serà el mateix centre qui ho comprovi directament.

5. Pel fet de realitzar un canvi de centre quan un alumne/a ha participat en un procés de preinscripció i, en no haver obtingut la seva primera opció, es matricula i s’escolaritza en un altre centre municipal, en cas que el curs següent torni a participar en un procés de preinscripció sol·licitant de nou el centre demanat en primera opció del curs anterior: 5 punts.

Documentació: serà el mateix centre qui ho comprovi directament.

6. Quan els dos progenitors es trobin en alguna de les següents situacions: treballant  o siguin demandants d’ocupació no ocupats. En el cas de la família monoparental quan el/la progenitor/a que té els fills a càrrec estigui en alguna de les dues situacions abans esmentades. L’excedència no es considera situació laboral activa. No obstant això, tindran aquesta consideració les excedències concedides per tenir cura de fills o filles sempre que la data de la reincorporació al lloc de treball es faci al llarg del primer trimestre del curs escolar pel qual es sol·licita plaça: 4 punts.

Documentació: Caldrà acreditar aquesta situació amb qualsevol dels documents següents:

-Original i fotocòpia de la nòmina del pare i de la mare.

-Les situacions d’excedència per tenir cura de fills o filles s’acreditaran amb l’Original i fotocòpia del Certificat de Vida Laboral que expedeix la Tresoreria de la Seguretat Social, corresponent al més anterior al procés de preinscripció. També s’haurà d’adjuntar un certificat de l’empresa on consti la data de la incorporació al lloc de treball de la persona que al·lega aquesta situació.

-Original i fotocòpia del rebut pagat a la Seguretat Social corresponent al Règim Especial de Treballadors Autònoms del mes anterior al procés de preinscripció.

-Per l’acreditació de la situació de demandant d’ocupació no ocupat, l’Ajuntament farà la consulta directament al SOC.

 

Reglament: normes d'admissió de l'alumnat

Calendari de preinscripció

Llindars econòmics puntuació complementària per ingressos

Fulls de preinscripció:

-          En català

-          En castellà

 

 

ImprimeixCorreu-e

també et pot interessar...