Permutes

Permuta amb algun funcionari/a d'un ajuntament de la zona d' Alacant

Nom i cognoms: Mercè Soler Ollé
Categoria professional: Tècnic Auxiliar
Grup de classificació: D
Telèfon de contacte: 617.217.584
Observacions: Preferència per permutar-se amb algú/na funcionari/ària d'un Ajuntament d'algun municipi d'Alacant, preferentment de la "Vega Baja" o "Baix Vinalopó".

Permuta amb algun funcionari/a d'una altra Administració

Nom i cognoms: Mónica Muñoz Marquina
Categoria professional: Subalterna
Lloc de treball: Subalterna
Vinculació laboral: Funcionària de carrera
Grup de classificació: AP
Servei on és adscrita: Educació (Escola de Música)
Telèfon de contacte: 635041927
Data de publicació: 16/04/2013