OCUPACIÓ I OPOSICIONS

Bases

Publicat al BOPB en data 12 de juny de 2017

El termini per a la presentació de sol·licituds serà del 13 de juny al 3 de juliol de 2017, ambdós inclosos.

ANUNCI:

El BOP de Barcelona, de data 12 de juny de 2017, va publicar l’anunci relatiu a l’aprovació de la convocatòria i les bases de selecció de personal per a la constitució d’una borsa de redactor/a de serveis d’informació general a la plantilla de la Societat Municipal Comunicacions Audiovisuals de Sabadell, SLU.

La Base sisena determina que les instàncies s’han de presentar a les dependències de Sabadell Atenció Ciutadana, carrer de la Indústria, 10, en horari, dilluns, dimecres i divendres de 8.30h a 15 h., i dimarts i dijous de 8:30h a 19h, en el termini de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació oficial.

L’horari d’atenció ciutadana d’aquesta oficina, a partir del proper 19 de juny  i fins el 15 de setembre de 2017, és de dilluns a divendres de 8:30 a 15 h.

La qual cosa es fa pública per a coneixement general, amb el benentès que el termini de presentació d’instàncies començarà a comptar des de l’endemà del 12 de juny de 2017.

Sabadell, 14 de juny de 2017

El president de Comunicacions Audiovisuals de Sabadell, SLU, Juli Fernàndez Olivares

Relació provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es

Relació definitiva d'aspirants admesos/es i exclosos/es

Resultats prova de redactors d'informació general

Resultats prova de redactors d'informació d'esports

Resultats proves de coneixements específics i valoració de mèrits aspirants

RESULTATS FINALS ASPIRANTS PROVES BORSA DE TREBALL

RECTIFICACIÓ RESULTATS FINALS ASPIRANTS PROVES BORSA DE TREBALL. Redactors d’informació General i d’Esports

RÀDIO SABADELL 94.6

Perfil buscat:

  • Llicenciat o graduat en periodisme/ Comunicació Audiovisual
  • Domini del català oral i escrit
  • Metodologia de continguts digitals
  • Coneixements Marketing Digital, SMM. Es valorarà nocions de SEO i SEM
  • Experiència i formació en entorns web
  • Coneixement i experiència en xarxes socials
  • Google Analytics

Publicat al BOPB el 14/06/2016

Registre: 022016009917

Publicat al DOGC el 23/06/2016

Termini per a la presentació: del dia 24 de juny al dia 13 de juliol, ambdós inclosos.

Relació provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es

Relació definitiva d'aspirants admesos/es i exclosos/es

El President d’aquest organisme autònom, ha dictat la següent RESOLUCIÓ:

Estimar parcialment el recurs potestatiu de reposició interposat en data 27 de juny de 2016, contra les bases reguladores del concurs públic per proveir una plaça de tècnic/a mitjà informàtic en règim de contracte laboral temporal de relleu (grup classificació A2) de l’organisme autònom Informàtica Ajuntament de Sabadell (IAS) aprovades per resolució 2016/10 de 22 d’abril de 2016 en el sentit de deixar sense efecte l’article 14 de dites bases, on es regula la creació d'una borsa de treball.

Acta primera prova

Resultats primera prova

Resultats valoració de mèrits i entrevista

Resultats finals