Concursos públics dels Organismes Autònoms i altres ens de l'Ajuntament

Procés de selecció de personal per a la constitució d'una borsa de redactor/a de serveis d'informació general i d'esports, Comunicacions Audiovisuals Sabadell, SLU

Bases

Publicat al BOPB en data 12 de juny de 2017

El termini per a la presentació de sol·licituds serà del 13 de juny al 3 de juliol de 2017, ambdós inclosos.

ANUNCI:

El BOP de Barcelona, de data 12 de juny de 2017, va publicar l’anunci relatiu a l’aprovació de la convocatòria i les bases de selecció de personal per a la constitució d’una borsa de redactor/a de serveis d’informació general a la plantilla de la Societat Municipal Comunicacions Audiovisuals de Sabadell, SLU.

La Base sisena determina que les instàncies s’han de presentar a les dependències de Sabadell Atenció Ciutadana, carrer de la Indústria, 10, en horari, dilluns, dimecres i divendres de 8.30h a 15 h., i dimarts i dijous de 8:30h a 19h, en el termini de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació oficial.

L’horari d’atenció ciutadana d’aquesta oficina, a partir del proper 19 de juny  i fins el 15 de setembre de 2017, és de dilluns a divendres de 8:30 a 15 h.

La qual cosa es fa pública per a coneixement general, amb el benentès que el termini de presentació d’instàncies començarà a comptar des de l’endemà del 12 de juny de 2017.

Sabadell, 14 de juny de 2017

El president de Comunicacions Audiovisuals de Sabadell, SLU, Juli Fernàndez Olivares

Relació provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es

Relació definitiva d'aspirants admesos/es i exclosos/es

Resultats prova de redactors d'informació general

Resultats prova de redactors d'informació d'esports

Resultats proves de coneixements específics i valoració de mèrits aspirants

RESULTATS FINALS ASPIRANTS PROVES BORSA DE TREBALL

RECTIFICACIÓ RESULTATS FINALS ASPIRANTS PROVES BORSA DE TREBALL. Redactors d’informació General i d’Esports

Bases específiques de concurs-oposició públic per proveir 1 plaça de tècnic/a auxiliar adscrites a consultoria i projectes de l'Organisme autònom Informàtica Ajuntament (IAS) i pel lloc de treball de programador

 

Publicat al BOPB en data 6 d'abril de 2017

Publicat al DOGC en data 20 d’abril de 2017

El termini per a la presentació de sol·licituds serà del dia 21 d’abril fins al dia 10 de maig de 2017, ambdós inclosos.

Llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es i data de la primera prova

Resultats de la primera prova

Resultats de la valoració de mèrits i data de l'entrevista personal.

Resultats finals

Concurs públic de borsa de treball per proveir places de tècnic/a auxiliar adscrites a consultoria i projectes de l’organisme autònom informàtica ajuntament de sabadell (IAS) i pel lloc de treball de programador

Publicat al BOPB el 14/06/2016

Registre: 022016009913

Publicat al DOGC el 23/06/2016

Termini per a la presentació: del dia 24 de juny al dia 13 de juliol, ambdós inclosos.

Relació provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es

Relació definitiva d'aspirants admesos/es i exclosos/es

Acta primera prova

Resultats primera prova

Resultats valoració de mèrits i entrevista

Resultats finals

 

 

Bases específiques de concurs-oposició públic per proveir 1 plaça de tècnic/a mitjà adscrites a consultoria i projectes de l'Organisme autònom Informàtica Ajuntament (IAS) i pel lloc de treball d'analista-programador

 

Publicat al BOPB el dia 23 de maig de 2017

Publicat al DOGC el dia 9 de juny de 2017

El termini per a la presentació de sol·licituds serà del 10 al 29 de juny de 2017, ambdós inclosos.

Relació provisional d’admesos i data de la primera prova

Resultats de la primera prova

 

Coordinador de comunicació digital i noves tecnologies

RÀDIO SABADELL 94.6

Perfil buscat:

  • Llicenciat o graduat en periodisme/ Comunicació Audiovisual
  • Domini del català oral i escrit
  • Metodologia de continguts digitals
  • Coneixements Marketing Digital, SMM. Es valorarà nocions de SEO i SEM
  • Experiència i formació en entorns web
  • Coneixement i experiència en xarxes socials
  • Google Analytics

Concurs públic per proveir, amb caràcter temporal, dues places de Tècnic/a auxiliar tributari de l’Organisme Autònom Local Agència Tributària de Sabadell

Publicat al BOPB el 12/08/2016

Registre: 022016014403

Publicat al DOGC el 9/09/2016

El termini per a la presentació de sol·licituds serà del dia 10 de setembre fins el dia 29 de setembre de 2016, ambdós inclosos.

Concurs públic per proveir una plaça de tècnic/a mitjà informàtic en règim de contracte laboral temporal de relleu (grup classificació a2) de l’organisme autònom informàtica ajuntament de sabadell (IAS)

Publicat al BOPB el 14/06/2016

Registre: 022016009917

Publicat al DOGC el 23/06/2016

Termini per a la presentació: del dia 24 de juny al dia 13 de juliol, ambdós inclosos.

Relació provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es

Relació definitiva d'aspirants admesos/es i exclosos/es

El President d’aquest organisme autònom, ha dictat la següent RESOLUCIÓ:

Estimar parcialment el recurs potestatiu de reposició interposat en data 27 de juny de 2016, contra les bases reguladores del concurs públic per proveir una plaça de tècnic/a mitjà informàtic en règim de contracte laboral temporal de relleu (grup classificació A2) de l’organisme autònom Informàtica Ajuntament de Sabadell (IAS) aprovades per resolució 2016/10 de 22 d’abril de 2016 en el sentit de deixar sense efecte l’article 14 de dites bases, on es regula la creació d'una borsa de treball.

Acta primera prova

Resultats primera prova

Resultats valoració de mèrits i entrevista

Resultats finals

 

Concurs públic per proveir una plaça de tècnic/a mitjà/na tributari/a en règim de Contracte laboral temporal de relleu (grup de classificació a2) de l’organisme Autònom municipal Agència Tributària de Sabadell.

Resultats finals

Resultats de la fase de valoració de mèrits

Resultats de la primera prova

Termini per a la presentació de mèrits: del dia 15 de febrer al dia 19 de febrer, ambdós inclosos.

Relació definitiva d'aspirants admesos/es i exclosos/es

Relació provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es

Bases

Termini per a la presentació de subsanacions i/o reclamacions: del dia 25 de gener al dia 29 de gener (ambdós inclosos).

Codi de convocatòria: RELL1-2015

Publicació DOGC: 24.12.15