CALENDARI FISCAL ANY 2017

Establir el calendari fiscal de recaptació dels tributs municipals de venciment periòdic per a cada any.

Quan?

El calendari del contribuent s'aprova per decret a principis d'any.

Documents i enllaços relacionats

Més informació

CALENDARI FISCAL ANY 2017

- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
- TAXA DE GUALS
- TAXA INSTAL·LACIÓ CAIXERS AUTOMÀTICS A LES FAÇANES DELS IMMOBLES
Del dia 31 de gener al 31 de març de 2017.
Càrrec rebuts domiciliats: 15 de març de 2017.
Data màxima per sol·licitar o modificar la domiciliació i/o el pagament fraccionat: 1 de març de 2017.

- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA I RÚSTICA (IBI)
Del 17 de maig al 17 de juliol de 2017.
Càrrec rebuts domiciliats: 3 de juliol
Dates màximes per sol·licitar o modificar la domiciliació i/o el pagament fraccionat: 12 de maig de 2017.

Primer termini: 1 de juny de 2017
Segon termini: 3 de juliol de 2017
Tercer termini: 1 de setembre de 2017
Quart termini: 2 d'octubre de 2017

- TAXA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS RELATIUS A LA PREVENCIÓ I A LA GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS ASSIMILATS (TAXA RESIDUS)
Del dia 17 de maig al 17 de juliol de 2017
Domiciliats en un únic termini: 3 de juliol de 2017.

Domiciliats en dos terminis:
Primer termini: 3 de juliol de 2017
Segon termini: 2 de novembre de 2017
Dates màximes per domiciliar o modificar la domiciliació existent: 16 de juny de 2017

- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Del dia 31 de maig al 31 de juliol de 2017
Càrrec rebuts domiciliats amb pagament únic: 14 de juliol de 2017

Domiciliats en dos terminis:
Primer termini: 14 de juliol de 2017
Segon termini: 15 de setembre de 2017

Dates màximes per sol·licitar o modificar la domiciliació i/o el pagament fraccionat: 30 de juny de 2017