Alta de l'IAE (amb signatura digital)
Aportacions sobre les Ordenances Fiscals i reguladores dels preus públics
Audiència i informació pública a la redacció del nou Reglament del Cementiri municipal
Audiència pública del projecte de cartes de serveis de l'Escola Illa, Promoció Econòmica i Salut
Autoliquidació d'Informacions tècniques referides a senyalització (petició croquis senyalització)
Autoliquidació de la taxa per a l'ús dels Punts Blaus.
Autoliquidació de la taxa per la inscripció a les convocatòries per a la selecció de personal
Autoliquidació de taxa rases, cales i instal·lacions xarxa serveis a la via pública
Autoliquidació Fiança Connexió Clavegueram
Autoliquidació Fiança Construcció/ Modificació Gual
Autoliquidació Fiança gestió de residus de construcció i demolició
Autoliquidació Fiança Realització de cata a la vorera per connectar a ramal de connexió existent
Autoliquidació Fiança Reparació de paviment de vorera
Autoliquidació Fiança Reparació rases de ramals de connexió a la xarxa de clavegueram
Autoliquidació Fiança Supressió Gual
Autoliquidació Impost d'Obres de Xarxes
Autoliquidació Impost d'Obres: Cementiri
Autoliquidació Impost d'Obres: Comunicació Prèvia d'Obres
Autoliquidació Impost d'Obres: Obres Majors
Autoliquidació Impost d'Obres: Obres Menors
Autoliquidació Impost d'Obres: Ús i Ocupació
Autoliquidació informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats
Autoliquidació Modificació de la Denominació Social, persona explotadora, canvi de nom comercial .
Autoliquidació Preu Públic Connexió Clavegueram
Autoliquidació Preu Públic Construcció/ Modificació Gual
Autoliquidació Preu Públic Supressió Gual
Autoliquidació Reparació de paviment de vorera
Autoliquidació Reparació de rases de ramals de connexió a la xarxa de clavegueram
Autoliquidació taxa Assabentat d'Obres a executar
Autoliquidació taxa Autorització sanitària d'establiments aplicadors de piercings, tatuatges i/o micropigmentacions
Autoliquidació taxa Comunicació Prèvia d'obres
Autoliquidació taxa concessió Permís d'Abocament
Autoliquidació taxa d'Informe d'Ús Provisional
Autoliquidació taxa d'Informe de Prevenció d'incendis
Autoliquidació taxa d'Informe Previ d'Activitats
Autoliquidació taxa de connexió clavegueram
Autoliquidació taxa de construcció de guals
Autoliquidació taxa de Control inicial de llicències ambientals i municipals
Autoliquidació taxa de Control periòdic de comunicacions
Autoliquidació taxa de Control periòdic de llicències ambientals i municipals
Autoliquidació taxa de modificació de guals
Autoliquidació taxa de supressió de guals
Autoliquidació taxa de visites de control inicial, de funcionament o anuals de pirotècnia
Autoliquidació taxa de visites de control periòdic
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Autorització ambiental (informe municipal)
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Autorització ambiental (informe municipal) amb bonificació
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Autorització ambiental (informe municipal) amb increment
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Canvi interessat expedient o error emplaçament de Comunicació prèvia d'obertura d'activitat de culte.
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Canvi interessat expedient o error emplaçament de Comunicació prèvia d'obertura d'activitat recreativa.
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Canvi interessat expedient o error emplaçament de Comunicació prèvia d'obertura d'activitat.
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Canvi interessat expedient o error emplaçament de Declaració responsable d'obertura d'activitat.
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Canvi interessat o error emplaçament de Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Canvi interessat o error emplaçament de Llicència ambiental
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Comunicació prèvia ambiental municipal amb bonificació (Annex III)