PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

Concurs oposició per proveir 12 places de Tècnic/a auxiliar d'administració, vinculades a llocs de Tècnic/a auxiliar de Biblioteca de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria COC121718.

Bases

Anunci bases BOPB: 21/12/2020

Anunci de referència DOGC: 30/12/2020

Anunci de referència BOE: 13/02/2021

El termini de presentació de sol·licituds serà del dia 14 de febrer de 2021 al dia 5 de març de 2021, ambdós inclosos (la instància de participació en el procés selectiu està a la incona "sol·licitud d'admissió" de l'apartat oferta pública d'ocupació de l'Ajuntament del web municipal).

                                     SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ

MOLT IMPORTANT: EN EL MOMENT DE FER LA SOL·LICITUD CALDRÀ ADJUNTAR: CÒPIA DNI, CURRÍCULUM, DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL NIVELL DE SUFICIÈNCIA DE CATALÀ NIVELL C1 (SI SE'N DISPOSA) I FITXA DESCRIPTIVA DELS MÈRITS.

LA CARTA DE PAGAMENT PER A INSTÀNCIES TRAMITADES TELEMÀTICAMENT ES GENERARÀ UN COP SIGANDA LA SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ I CALDRÀ ENVIAR EL JUSTIFICANT DE PAGAMENT A L'ADREÇA DE CORREU: seleccio@ajsabadell.cat   (indicar codi de convocatòria , nom complert i DNI)

Fitxa descriptiva dels mèrits

Relació provisional de persones aspirants admeses i excloses

Anunci de referència DOGC persones admeses i excloses provisional: 13/04/2021

Les persones aspirants tenen un període de 10 dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions del dia 14 d'abril al 27 d'abril, ambdós inclosos.

Avís aclaratori: Us informem que, aquelles persones aspirants que es trobin en situació d’atur i no rebin prestació econòmica d’atur, o només rebin un subsidi per desocupació, per tal d'acreditar que estan exemptes del pagament de la taxa, és necessari que presentin, via instància genèrica, un certificat de situació emès pel  SEPE, juntament amb document DARDO del SOC.

Relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses i convocatòria proves

Anunci de referència DOGC: 13/05/2021

Anunci error material 

Anunci de referència DOGC: 20/05/2021 

Resultats prova teòrica sobre temari general i convocatòria prova pràctica sobre temari específic

Resultats prova pràctica i convocatòria prova de català

Convocatòria entrevista competencial i fase d'acreditació de mèrits

El termini per a la presentació de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats a la fitxa descriptiva serà del dia 20 d'octubre de 2021 al dia 3 de novembre de 2021, ambdós inclosos.

Avís: Us informem que per a la presentació de manera presencial al Registre Central del Servei d’Atenció Ciutadana (c/ Indústria, 10), d'aquella documentació que requereixi compulsa (tota, excepte aquella que ja incorpora validació electrònica), caldrà que enviïn un correu electrònic a 010@ajsabadell.cat per tal de gestionar la seva cita prèvia (cal que al correu electrònic s’indiqui nom complert i telèfon de contacte)

Instruccions entrevistes per videotrucada

 Resultats prova competencial

Diligència esmena error aritmètic

Resultats valoració de mèrits

Les persones aspirants tenen un període de 5 dies naturals per a esmenes i possibles reclamacions del dia 1 de març al 7 de març, ambdós inclosos.

Resultats definitius fase de valoració de mèrits

Resultats persones aspirants aprovades per ordre de puntuació

Relació de persones aspirants proposades per ocupar les places vacants convocades

Relació de persones aspirants proposades per formar part de la borsa de treball

A partir de la publicació de la llista de persones aprovades, les persones aspirants proposades per ocupar plaça vacant disposen de 20 dies naturals, sense requeriment previ, per presentar la documentació compulsada que acredita les condicions i els requisits exigits a la base 4. La formalització del nomenament restarà condicionada a l'acompliment de la totalitat dels requisits formals de la convocatòria:

  • Fotocòpia compulsada o amb codi de verificació del DNI o passaport.
  • Fotocòpia compulsada o amb codi de verificació del títol exigit per prendre part en la convocatòria o resguard d’haver abonat els drets per la seva expedició. En cas de titulacions obtingudes a l’estranger s’hi ha d’adjuntar l’ordre ministerial de reconeixement del títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de l’homologació i consolidació de títols i estudis estrangers.
  • Fotocòpia compulsada o amb codi de verificació de la documentació acreditativa del nivell de suficiència de català (nivell C1) o superior.
  • Declaració de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, del qual hagi estat separat o inhabilitat. (descarregar aquí)
  • Declaració de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. (descarregar aquí)
  • Declaració de no estar afectat per cap dels motius d’incompatibilitat previstos en la legislació vigent. (descarregar aquí)

Renúncia aspirant i proposta següent aspirant

Renúncia aspirant i proposta següent aspirant

Resultats fase de pràctiques 1

Diligència error material bloc 3 borsa de treball

Convocatòria entrevista competencial tercer bloc (primer tram)

Resultats prova competencial i finals bloc 3 borsa de treball (primer tram)

Convocatòria entrevista competencial tercer bloc (segon tram)

Resultats prova competencial i finals bloc 3 borsa de treball (segon tram)

Convocatòria entrevista competencial tercer bloc (tercer tram)

Resultats prova competencial i finals bloc 3 borsa de treball (tercer tram)

Convocatòria entrevista competencial tercer bloc (quart tram)

Resultats prova competencial  i finals tercer bloc (quart tram)

 Convocatòria entrevista competencial tercer bloc (cinquè tram)

Resultats prova competencial i finals tercer bloc (cinquè tram)

Diligència d'error material resultats prova competencial i finals tercer bloc (cinquè tram)

 Convocatòria entrevista competencial tercer bloc (sisè tram)

Resultats prova competencial i finals tercer bloc (sisè tram)

 Convocatòria entrevista competencial tercer bloc (setè tram)

Resultats prova competencial i finals tercer bloc (setè tram)

Convocatòria entrevista competencial tercer bloc (vuitè tram)

Resultats prova competencial i finals tercer bloc (vuitè tram)

Convocatòria entrevista competencial tercer bloc (novè tram)

Diligència d'error material convocatòria entrevistes competencials tercer bloc (novè tram)

Diligència resultats prova competencial i finals tercer bloc (novè tram)

Resultats prova competencial i finals tercer bloc (novè tram)

Resultats prova competencial i finals tercer bloc (novè tram) exempció prova de coneixements català (Nivell C1)

Convocatòria entrevista competencial tercer bloc (desè tram)

Diligència resultats prova competencial i finals tercer bloc (desè tram)

Resultats prova competencial i finals tercer bloc (desè tram)

Convocatòria entrevista competencial tercer bloc (onzè tram)

Resultats prova competencial tercer bloc (onzè tram)

Convocatòria prova de coneixements lingüístics de català (Nivell C1) (onzè tram)

Resultats prova de coneixements lingüístics de català (Nivell C1) (onzè tram)

Convocatòria entrevista competencial tercer bloc (dotzè tram)

Resultats prova competencial tercer bloc (dotzè tram)

Convocatòria entrevista competencial tercer bloc (tretzè tram)

Resultats prova competencial tercer bloc (tretzè tram)

Borsa de treball

Diligència d'error material al document de borsa de treball

Constitució borsa de treball

Instruccions entrevistes per videotrucada

Anunci modificació tribunal