PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

Oposició lliure per cobrir 11 places d'Agent de la policia municipal de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria OPC212021

Bases

Anunci BOPB: 11/06/2021

Anunci DOGC: 22/06/2021

Anunci BOE: 01/07/2021

El termini de presentació de sol·licituds serà del dia 2 de juliol de 2021 fins el dia 21 de juliol de 2021 (ambdós inclosos).

Relació provisional de persones aspirants admeses i excloses

Anunci de referència DOGC persones admeses i excloses provisional: 06/08/2021

El termini de presentació de subsanacions i/o esmenes serà del dia 9 d'agost al dia 20 d'agost, ambdós inclosos.

Les subsanacions i/o esmenes es presentaran mitjançant instància genèrica:

https://seu.sabadell.cat/opensiac/action/tramitesinfo?method=enter&id=620

En el cas que sigui necessari obtenir una nova carta de pagament:

 • Si la sol·licitud d’admissió va ser telemàtica i necessita obtenir una nova carta de pagament caldrà que torni a omplir la sol·licitud d’admissió telemàtica:

               Sol·licitud d'admissió telemàtica

 • Si la sol·licitud d’admissió va ser presencial i necessita obtenir una nova carta de pagament caldrà que ompli el document d’Autoliquidació:

                Autoliquidació

RELACIÓ DEFINITIVA DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES

Anunci error material

Resultats prova teòrica

Persones aspirants proposades per a la realització de les proves d'aptitud física

Convocatòria proves d'aptitud física

Resultats proves d'apitud física

Resultats prova pràctica sobre competències bàsiques de l'agent de la policia local

Convocatòria persones aspirants proposades per a la realització de les proves psicotècniques

Resultats test proves psicotècniques

Convocatòria entrevistes proves psicotècniques

Correcció d'errades proves psicotècniques

Per accedir a les entrevistes i durant el transcurs de les mateixes, les persones aspirants hauran de portar mascareta obligatòria, s’aconsella FFP2 i hauran de lliurar signada la següent declaració responsable en relació a la Covid-19.

Declaració responsable en relació a la Covid-19 actualitzada juliol 2021

Avís: Els resultats definitius de les proves psicotècniques es publicaran entre el dia 22 de novembre a la tarda o 23 de novembre. Les entrevistes competencials corresponents a la base 8.1.7, per aquelles persones aspirants que superin les proves psicotècniques, es realitzaran entre els dies 24 i/o 25 i/o 26 de novembre.

Resultats finals proves psicotècniques i convocatòria entrevista competencial

Resultats entrevistes competencials

Relació persones aspirants ordenades d'acord amb l'odre de puntuació

Convocatòria revisió mèdica

Convocatòria revisió mèdica situacio de reserva

RESULTATS REVISIÓ MÈDICA I PROPOSTA ASPIRANTS PER REALITZAR CURS ISPC

Resultats revisió mèdica aspirants en situació de reserva

Proposta fase de pràctiques

A partir de la publicació de la llista de persones aprovades, les persones aspirants aprovades disposen de 20 dies naturals, sense requeriment previ, per presentar la documentació que acredita les condicions i els requisits exigits a la base 3. La formalització del nomenament restarà condicionada a l'acompliment de la totalitat dels requisits formals de la convocatòria:

 • Currículum vitae.
 • Fotocòpia compulsada o amb codi de verificació del DNI o passaport.
 • Fotocòpia compulsada o amb codi de verificació del títol exigit per prendre part en la convocatòria o resguard d’haver abonat els drets per la seva expedició. En cas de titulacions obtingudes a l’estranger s’hi ha d’adjuntar l’ordre ministerial de reconeixement del títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de l’homologació i consolidació de títols i estudis estrangers.
 • Fotocòpia compulsada o amb codi de verificació de la documentació acreditativa del nivell de intermedi de català (nivell B2) o superior.
 • Fotocòpia compulsada o amb codi de verificació del permís de conduir classe B.
 • Declaració jurada o promesa de portar armes de foc.
 • Declaració jurada o promesa per la qual es pren el compromís de mantenir vigents els permisos de conduir.
 • Fotocòpia compulsada o amb codi de verificació de la documentació acreditativa d’haver superat el curs de capacitació de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el cas que ja s’hagi realitzat.
 • Declaració de no estar condemnat per cap delicte, ni inhabilitat/ada per a l’exercici de les funcions públiques, ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari de qualsevol administració pública.
 • Declaració de no estar en cap dels supòsits d’incompatibilitat previstos en la legislació vigent o bé declaració que se sol·licitarà l’autorització de compatibilitat o que s’exercirà l’opció que preveu l’article 10 de la llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.

Declaració jurada o promesa de portar armes de foc

Declaració jurada o promesa per la qual es pren el compromís de mantenir vigents els permisos de conduir

Declaració jurada de no estar condemnat per cap delicte, ni inhabilitat/ada per a l’exercici de les funcions públiques, ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari de qualsevol administració pública.

Declaració de no estar en cap dels supòsits d’incompatibilitat previstos en la legislació vigent o bé declaració que se sol·licitarà l’autorització de compatibilitat o que s’exercirà l’opció que preveu l’article 10 de la llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.

Resultats curs formació bàsica ISPC i proposta fase de pràctiques al terme Municipal.

Resultats fase pràctiques 1

Resultats fase pràctiques 2

Resultats fase pràctiques 3

Resultats fase pràctiques 4