PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

Borsa de treball amb caràcter d’urgència per cobrir el lloc de treball de Tresorer/a, de categoria única, de l’Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria BEA10122

Bases

Anunci BOPB: 04/02/2022

Anunci DOGC: 07/02/2022

El termini de presentació de sol·licituds serà del dia 8 de febrer de 2022 fins el dia 28 de febrer de 2022 (ambdós inclosos).

    SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ TELEMÀTICA  - caldrà adjuntar sol·licitud específica

    SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ PRESENCIAL - caldrà adjuntar sol·licitud específica (demanar cita prèvia al trucant al telèfon del Servei d'Atenció Ciutadana 937453110).

MOLT IMPORTANT: EN EL MOMENT DE FER LA SOL·LICITUD CALDRÀ ADJUNTAR:  

  • SOL·LICITUD ESPECÍFICA DEL PROCÉS DEGUDAMENT EMPLENADA I SIGNADA: Sol·licitud específica descarregar aquí
  • Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat.
  • Còpia del títol acadèmic.
  • Certificacions, títols, i/o altres documents acreditatius dels mèrits al·legats.
  • Original o fotocòpia dels certificats acreditatius de serveis prestats a l’administració pública.
  • Currículum vitae del sol·licitant, acompanyat d’informe de vida laboral emès per la Seguretat Social en el termini màxim d’un mes anterior a la finalització de presentació de sol·licituds.
  • Document acreditatiu d’estar en possessió del nivell de suficiència C1 de la llengua catalana.

Relació provisional de persones aspirants admeses i excloses i data de les proves

El termini de presentació d'esmenes i/o possibles reclamacions s'iniciarà a l'endemà de la publicació de l'anunci de la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. S'indicarà en aquesta pàgina web.

Anunci de referència BOPB persones admeses i excloses provisional: 01/04/2022

Les persones aspirants tenen un període de 10 dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions del dia 4 d'abril al 19 d'abril, ambdós inclosos.

 Relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses i data de les proves

 AVÍS:

Per accedir a les proves i durant el transcurs de les mateixes, es recomana a les persones aspirants  portar mascareta.

Per a la realització de les proves caldrà que els/les aspirants s’identifiquin mostrant el seu DNI.

Pel dia de les proves han de portar bolígraf, i es recorda que no està permès cap dispositiu electrònic activat dels denominats intel·ligents (smartphone, smartwatch, tablet, etc).

S’informa que la sala estarà ventilada com a mesura preventiva covid-19.

Instruccions entrevista per videotrucada

Resultats prova teòrica i pràctica i convocatòria entrevista competencial

Declaració desert