PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

Procés per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de Tresorer/a de l’Ajuntament de Sabadell, reservat a personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, codi de convocatòria PRL0123

Bases

Anunci bases DOGC: 06/09/2023

Anunci convocatòria BOE: 15/09/2023

          SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ 

En el moment de fer la sol·licitud caldrà adjuntar:

  • Còpia del document identificatiu (DNI).
  • Declaració responsable que la persona funcionària interessada no es troba en cap de les situacions que es recullen als supòsits previstos en l'article 36.2. del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional (BOE de 17 de març de 2018) i que reuneix la resta dels requisits exigits en la base tercera. Descarregar aquí
  • Documentació acreditativa del nivell de català C1 (si se'n disposa).
  • Currículum vitae actualitzat i documentació acreditativa dels mèrits al·legats en el mateix en format PDF (títols acadèmics, llocs de treball desenvolupats en l'Administració pública, experiència en serveis efectius prestats en llocs de treball reservats a la subescala d'intervenció tresoreria, títols acadèmics, estudis, cursos realitzats en relació amb l'Administració local i qualsevol altre mèrit professional que el/la participant consideri rellevant per acreditar la capacitat professional per al lloc de treball convocat).

El termini de presentació de sol·licituds serà del dia 18 de setembre de 2023 fins al dia 6 d'octubre de 2023 (ambdós inclosos).

Relació provisional de persones aspirants admeses i excloses

El termini de presentació d'esmenes serà del dia 7 de novembre de 2023 fins al dia 20 de novembre de 2023 (ambdós inclosos).

Diligència sobre la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses

Proposta d'aspirant