PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

(FUE) Declaració responsable d'obertura

Comunicar l'inici, la modificació o el canvi de titularitat d'una activitat econòmica innòcua, de les incloses en l'Annex I de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica i aquelles altres activitats recollides a les ordenances municipals.

presencial  Presencial

Quan?

Tot l'any però sempre abans d'iniciar l'activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme.

Què necessito?

- Declaració responsable d'acord amb el model normalitzat D-001 (per duplicat).
- Que l'activitat compleix els requisits establerts per la normativa vigent per accedir al seu exercici, i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l'exercici de l'activitat.
- Que disposa d'un certificat tècnic redactat per tècnic competent justificatiu del compliment de la normativa que regeix l'activitat, instal·lació o establiment D002.
- Que l'activitat es compatible amb el planejament urbanístic.
- Que en cas d'actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per tramitar aquesta sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
- Que les dades consignades a la declaració són certes.

b) En cas que no faci la sol.licitud la persona interessada:
- S'haurà d'aportar emplenat el model "Autorització per tramitar en nom d'una altra persona" D301.
- Fotocopia del DNI/NIF del sol.licitant.
- Fotocopia del DNI dela persona representant de l'activitat.

Documents i enllaços relacionats

Més informació

Requisits previs:
- Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d'obres quan procedeixi.
- Obtenció d'informes preceptius, autoritzacions sectorials necessaris o actes de comprovació, fixades per la normativa sectorial aplicable per dur a terme l'activitat (ús provisional, prevenció d'incendis, etc).
- L'activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic
- Disposar de certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l'activitat, instal·lació o establiment, segons model normalitzat D-002.
- Disposar de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si és el cas (guals, etc.).
- Si es tracta d'establiments de comerç al detall d'aliments i begudes; restaurants i establiments de menjar; provisió de menjars preparats, bars i bars-restaurants, presentar la corresponent declaració responsable d'establiment alimentari.
- Haver realitzat el pagament de la taxa municipal associada a aquest tràmit.
- Verificar que l'espai físic on es preveu desenvolupar l'activitat té la condició de local.
 
Fitxes Relacionades:  

Autoliquidació taxa Inici Activitat: Declaració responsable d'obertura d'activitat
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Declaració responsable d'obertura d'activitat amb bonificació
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Declaració responsable d'obertura d'activitat amb increment
Autoliquidació taxa Intervenció Activitat: Modificacions no substancials d'una Declaració Responsable d'obertura d'activitat. 

TRAMITAR

Presencial

  • Registre del Vapor Llonch
  • Adreça: ctra. de Barcelona, 208B
    Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h Del 10 al 21/08 Tancat Els dies 24 i 31/12 Tancat Demanar cita prèvia: https://www.vaporllonch.cat/contacta-amb-nosaltres