PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

Llicència ambiental

Estan sotmeses al règim de llicència ambiental les activitats ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, que es relacionen a l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, tant per ser implantades com per a tota modificació substancial que s'hi pretengui realitzar un cop autoritzades.Aquestes activitats es subdivideixen en:
- Activitats sotmeses a una llicència ambiental amb declaració d'impacte ambiental. Aquestes activitats són les que en l'epígraf corresponent a l'annex II de la LPCAA es determina específicament la necessitat d'aquest procés (Codis 11.1 i 11.2)
- Activitats sotmeses a una llicència ambiental i a avaluació d'impacte ambiental simplificada: aquestes activitats són les que es troben en algun d'aquests supòsits:
- En l'epígraf corresponent a l'annex II de la LPCAA es determina específicament la necessitat d'aquest procés.
- Estan ubicades en espais naturals de protecció especial (PEIN, Xarxa Natura, zones humides conveni Ramsar, altres).
- Activitats sotmeses a una llicència ambiental sense necessitat de sotmetre's a cap procés d'avaluació d'impacte ambiental.
També està subjecta a llicència ambiental la modificació substancial de qualsevol activitat de l'annex II de la LPCAA amb els mateixos procediments, documentació i requisits que els establerts per al seu atorgament.

presencial  Presencial

Quan?

En qualsevol moment.

Què necessito?

a) Sol·licitud de llicència ambiental d'acord amb el model normalitzat D-009 (per duplicat)
b) Fotocopia del DNI / NIF del sol·licitant.
c) Fotocopia del DNI de la persona representant de l'activitat.
d) Declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors davant de l'Agència Tributària (model 036 o 037).
e) Projecte tècnic amb estudi ambiental signat per tècnic competent i titular en paper per duplicat i una tercera còpia en suport informàtic. Si l'interessat no ha sol·licitat informe urbanístic abans de sol·licitar la llicència ambiental, el projecte haurà d'incorporar de manera diferenciada la informació següent:
- Plànol d'emplaçament de l'activitat projectada que permeti la identificació de la finca.
- Explicació sintètica de l'activitat projectada que detalli la seva naturalesa i característiques principals.
- Necessitats d'ús i aprofitament del sòl i del subsòl.
- Requeriments respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals que exigeixi l'activitat.
- En els casos d'activitats que, tot i que no estan incloses en la legislació d'accidents greus projecten tenir alguna de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques, de conformitat amb els llindars que s'estableixen a la normativa de seguretat industrial, s'ha d'aportar la normativa que determina aquesta legislació.
f) Document acreditatiu de la designació de la persona que assumirà la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte i que expedirà la certificació acreditativa de l'adequació de l'activitat i de les instal·lacions a la llicència atorgada.
g) Estudi geològic de les característiques del sòl en el qual s'emplaça l'activitat projectada, sempre que la normativa específica aplicable defineixi aquesta activitat com a potencialment contaminant del sòl.
h) Amb caràcter voluntari, s'ha d'indicar el sistema i procediment per a la verificació del funcionament dels autocontrols de l'activitat proposats per la persona sol·licitant, amb indicació del tècnic o de la tècnica amb qualificació adecuada, responsable de la seva aplicació.
i) Estudi d'impacte ambiental o document ambiental segons si l'activitat s'ha de sotmetre a avaluació d'impacte ambiental ordinària o simplificada.
j) Informe de prevenció d'incendis emès per l'Administració de la Generalitat per les activitats incloses a l'annex I o II de la Llei 3/2010, del 18 de febrer o documentació que acrediti la seva sol·licitud mitjançant tràmit normalitzat.
k) En el cas d'activitats ramaderes, pla de gestió de les dejeccions ramaderes, amb les condicions i continguts determinats en la normativa d'aplicació.
l) Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació ambiental aplicable a l'activitat.
m) Declaració de dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s'empara, si escau.
n) En el supòsit que la persona que tramita la declaració responsable no sigui la persona titular de l'activitat, caldrà aportar autorització per tramitar en nom d'una altra persona, segons model normalitzat D-301.

L'enllaç a les autoliquidacions de les taxes, per cada supòsit, és a l'apartat de fitxes relacionades.

Documents i enllaços relacionats

Més informació

Requisits previs:
- Haver realitzat el pagament de la taxa municipal associada a aquest tràmit.
- Opcionalment, l'interessat pot adreçar-se a l'Ajuntament per:
- Rebre informació sobre els requisits que ha de complir la sol·licitud i obtenir els formularis a complimentar.
- Sol·licitar informe urbanístic respecte de la compatibilitat de l'activitat prevista amb el planejament urbanístic.
- En cas que l'activitat se situï en un espai natural protegit està sotmesa al procés de consulta prèvia respecte a la necessitat d'avaluació d'impacte ambiental.
- Quan per a la implantació de l'activitat sigui necessari efectuar obres subjectes a llicència, el peticionari de la llicència ambiental pot sol·licitar la preceptiva llicència d'obres de forma simultània amb aquesta llicència, o bé esperar que li sigui atorgada la llicència ambiental, i després sol·licitar les obres.
- L'activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic.
- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
 
Fitxes Relacionades:  

Autoliquidació taxa Inici Activitat: Llicència ambiental
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Llicència ambiental amb bonificació
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Llicència ambiental amb increment
Autoliquidació taxa Intervenció Activitat: Modificacions no substancials d'una Llicència ambiental 

TRAMITAR

Presencial