PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

(FUE) Llicència ambiental (Annex II)

Estan sotmeses al règim de llicència ambiental les activitats ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, que es relacionen a l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, tant per ser implantades com per a tota modificació substancial que s'hi pretengui realitzar un cop autoritzades.Aquestes activitats es subdivideixen en:
- Activitats sotmeses a una llicència ambiental amb declaració d'impacte ambiental. Aquestes activitats són les que en l'epígraf corresponent a l'annex II de la LPCAA es determina específicament la necessitat d'aquest procés (Codis 11.1 i 11.2)
- Activitats sotmeses a una llicència ambiental i a avaluació d'impacte ambiental simplificada: aquestes activitats són les que es troben en algun d'aquests supòsits:
- En l'epígraf corresponent a l'annex II de la LPCAA es determina específicament la necessitat d'aquest procés.
- Estan ubicades en espais naturals de protecció especial (PEIN, Xarxa Natura, zones humides conveni Ramsar, altres).
- Activitats sotmeses a una llicència ambiental sense necessitat de sotmetre's a cap procés d'avaluació d'impacte ambiental.
També està subjecta a llicència ambiental la modificació substancial de qualsevol activitat de l'annex II de la LPCAA amb els mateixos procediments, documentació i requisits que els establerts per al seu atorgament.

presencial  Presencial

Quan?

En qualsevol moment.

Què necessito?

- Sol·licitud de llicència ambiental d'acord amb el model normalitzat D-009 (per duplicat).
- Projecte tècnic amb estudi ambiental signat per tècnic competent i titular de l'activitat.
- Si l'interessat no ha sol·licitat informe urbanístic abans de sol·licitar la llicència ambiental, el projecte haurà d'incorporar de manera diferenciada la informació següent:
- Plànol d'emplaçament de l'activitat projectada que permeti la identificació de la finca.
- Explicació sintètica de l'activitat projectada que detalli la seva naturalesa i característiques principals.
- Necessitats d'ús i aprofitament del sòl i del subsòl.
- Requeriments respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals que exigeixi l'activitat.
- En els casos d'activitats que, tot i que no estan incloses en la legislació d'accidents greus projecten tenir alguna de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques, de conformitat amb els llindars que s'estableixen a la normativa de seguretat industrial, s'ha d'aportar la normativa que determina aquesta legislació.

- Document acreditatiu de la designació de la persona que assumirà la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte i que expedirà la certificació acreditativa de l'adequació de l'activitat i de les instal·lacions a la llicència atorgada.
- Estudi geològic de les característiques del sòl en el qual s'emplaça l'activitat projectada, sempre que la normativa específica aplicable defineixi aquesta activitat com a potencialment contaminant del sòl.
- Amb caràcter voluntari, s'ha d'indicar el sistema i procediment per a la verificació del funcionament dels autocontrols de l'activitat proposats per la persona sol·licitant, amb indicació del tècnic o de la tècnica amb qualificació adecuada, responsable de la seva aplicació.
- Estudi d'impacte ambiental o document ambiental segons si l'activitat s'ha de sotmetre a avaluació d'impacte ambiental ordinària o simplificada.
- Informe de prevenció d'incendis emès per l'Administració de la Generalitat per les activitats incloses a l'annex I o II de la Llei 3/2010, del 18 de febrer o documentació que acrediti la seva sol·licitud mitjançant tràmit normalitzat.
- En el cas d'activitats ramaderes, pla de gestió de les dejeccions ramaderes, amb les condicions i continguts determinats en la normativa d'aplicació.
- Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació ambiental aplicable a l'activitat.
- Declaració de dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s'empara, si escau.
- En cas que faci la sol.licitud una persona física interessada:
- S'haurà d'aportar el model "Autorització per tramitar en nom d'una altra persona"
- Fotocopia del DNI/NIF del sol.licitant.

Documents i enllaços relacionats

Més informació

Requisits previs:
- Haver realitzat el pagament de la taxa municipal associada a aquest tràmit.
- Opcionalment, l'interessat pot adreçar-se a l'Ajuntament per:
- Rebre informació sobre els requisits que ha de complir la sol·licitud i obtenir els formularis a complimentar.
- Sol·licitar informe urbanístic respecte de la compatibilitat de l'activitat prevista amb el planejament urbanístic.
- En cas que l'activitat se situï en un espai natural protegit està sotmesa al procés de consulta prèvia respecte a la necessitat d'avaluació d'impacte ambiental.
- Quan per a la implantació de l'activitat sigui necessari efectuar obres subjectes a llicència, el peticionari de la llicència ambiental pot sol·licitar la preceptiva llicència d'obres de forma simultània amb aquesta llicència, o bé esperar que li sigui atorgada la llicència ambiental, i després sol·licitar les obres.
- L'activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic.
- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Les activitats subjectes a llicència ambiental se sotmetran a un control inicial de caràcter mediambiental abans del inici de l’activitat. La llicència caduca quan l’activitat no se sotmet a un control ambiental inicial en
un termini màxim de quatre anys des de la data que es va atorgar.
Posteriorment se sotmetrà als controls periòdics per garantir l’adequació permanent a les determinacions legals i a les determinacions fixades específicament en la llicència, amb la periodicitat que s’hi estableixi.
En cas que en la llicència es determinin terminis diferents dels previstos en la Llei 20/2009, del 4 de desembre, prevaldran els especificats en la llicència.
L’Ajuntament podrà incorporar l’activitat en un pla d’inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable.
 
Fitxes Relacionades:  

Autoliquidació taxa Inici Activitat: Llicència ambiental
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Llicència ambiental amb bonificació
Autoliquidació taxa Inici Activitat: Llicència ambiental amb increment
Autoliquidació taxa Intervenció Activitat: Modificacions no substancials d'una Llicència ambiental 

TRAMITAR

Presencial