PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

(FUE) Comunicació de canvi de titularitat d'activitats, canvi de persona explotadora

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l'Ajuntament que transmet el corresponent títol que l'habilitava per exercir l'activitat.

presencial  Presencial

Quan?

En el termini màxim d'un mes des de que s'ha produït efectivament la transmissió.

Què necessito?

Per a tots els supòsits:
a) Comunicació de transmissió de titularitat d'acord amb el model normalitzat D-004 (per duplicat).
b) Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si es tracta d'un establiment alimentari, segons model normalitzat.
c) En el supòsit que la persona que tramita la Transmissió de titularitat no sigui la persona titular de l'activitat, caldrà aportar Autorització per tramitar en nom d'una altra persona, segons model normalitzat D-301.
d) Fotocòpia de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors davant de l'Agència Tributària (model 036/037) o anàlegs.

Per a transmissió de titularitat:
a) Declaració conjunta de transmissió de titularitat d'acord amb el model normalitzat D-005.
b) Fotocopia del document d'identificació i acreditació (DNI. CIF, escriptures...) del nou titular de l'activitat.
c) Fotocopia del document d'identificació i acreditació del representant del nou titular de l'activitat, si n'hi ha.

Per a canvi de persona explotadora:
a) Declaració conjunta de cessió i acceptació de l'explotació, signada tant pel que cedeix com pel que accepta l'explotació.
b) Fotocopia del document d'identificació i acreditació (DNI. CIF, escriptures...) de la nova persona explotadora de l'activitat, en el seu cas, i del seu representant legal, si n'hi ha.

Per a canvi de nom comercial:
a) Fotografia de la façana

Documents i enllaços relacionats

Més informació

- Comprovar que l'establiment obert al públic disposa de la corresponent llicència, autorització o comunicació prèvia d'inici d'activitat vigent i, si s'escau, de l'acta de control inicial, així com que s'han realitzat els corresponents controls periòdics establerts per la normativa d'aplicació. Aquests últims s'han d'efectuar en les activitats recreatives o de restauració cada quatre anys des de la data de l'atorgament de la llicència, de l'autorització o de la comunicació prèvia o des de la darrera acta de control.
- Disposar de les corresponents autoritzacions sectorials preceptives de funcionament de l'activitat inscrites a favor del nou titular de l'activitat.
- Verificar que l'establiment i les seves instal·lacions no han sofert canvis substancials o no substancials, ja sigui per transformació, adaptació, reforma, ampliació o reducció; ni de la maquinària, ni de les instal·lacions ni de l'activitat que es desenvolupa; i que la mateixa s'adapta a les condicions de llicència o comunicació.
- Qualsevol modificació en l'establiment o en les seves instal·lacions està subjecte a la comunicació davant l'Ajuntament que va atorgar l'autorització o llicència o al qual es va efectuar la comunicació prèvia, segons s'escaigui.
- Haver realitzat el pagament de la taxa municipal associada a aquest tràmit.

En el document D005, la signatura de les persones subjectes que intervenen en la transmissió, haurà d'estar validada per algun mitjà d'autentificació.
 
Fitxes Relacionades:  

Autoliquidació Modificació de la Denominació Social, persona explotadora, canvi de nom comercial
Autoliquidació Transmissió Titularitat
Autoliquidació Transmissió Titularitat amb bonificació
Autoliquidació Transmissió Titularitat amb increment. 

TRAMITAR

Presencial