PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

Control inicial d'activitats

Les actuacions de control inicial tenen per objecte garantir-ne l’adequació dels establiments als requisits
legals aplicables i, específicament al requeriments fixats en l’autorització, la llicència ambiental o la llicència
municipal.
Se sotmeten a aquests controls les activitats relacionades a l’Annex II i IV de la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i els establiments oberts al públic inclosos al
catàleg del Decret 112/2010, del 21 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives.

presencial  Presencial

Quan?

Tot l'any però un cop acabades les obres i les instal·lacions necessàries, que hauran de realitzar-se emparades per la corresponent llicència.

Què necessito?

a)Comunicació de control inicial d’acord amb el model normalitzat D-011 (per duplicat)
b) Fotocòpia del document d’identificació de l’explotador o, si s’escau, del seu representant.
c) Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si es tracta d’un establiment alimentari, segons
model normalitzat.
d) Certificació tècnica, redactada per personal tècnic competent, que acrediti l’adequació de l’activitat i de
les instal·lacions a la documentació tècnica aprovada i a les prescripcions tècniques de la llicència.
DI-010 - ver.2 – 17/05/2017 Pàg. 3 de 3
Per acreditar que la documentació tècnica està redactat per tècnic competent es podrà optar entre qualsevol de les següents opcions:
o Tota la documentació tècnica ha d’estar visada pel corresponent col·legi professional.
o Disposar d’un certificat d’actuació professional pel corresponent col·legi professional.
o Disposar d’un certificat del corresponent col·legi professional sobre la identitat i habilitació professional del personal
tècnic i justificar que disposa d’assegurança de responsabilitat civil adient i al corrent de pagament.
o Disposar d’una declaració responsable subscrita pel personal tècnic, segons model normalitzat D-300.
Els documents hauran de ser originals i han de tenir una antiguitat inferior a sis mesos respecte de la
data de qualsevol sol·licitud o comunicació.
e) Acta de l’actuació de control inicial emesa per una entitat col·laboradora de l’Administració.
f) Informe amb pronunciament favorable de l’actuació de control inicial emès per una entitat
col·laboradora de l’Administració.
g) Acta de comprovació favorable en matèria d’incendis en cas que l’activitat a desenvolupar hagi de fer
control preventiu segons el que preveu la Llei 3/2010, del 18 de febrer.
h) Llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic
no municipal, si s’escau.
i) Autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública, només en el cas que no estiguin
connectades al sistema públic de sanejament.
j) Informes preceptius, autoritzacions sectorials o actes de comprovació fixades per la normativa sectorial
aplicables necessaris per dur a terme l’activitat (ús provisional, autorització sanitària, etc).
k) Documentació acreditativa de la realització de mesures in situ per comprovar el compliment de les
exigències de l’aïllament acústic realitzat per una entitat de prevenció de la contaminació acústica
acreditada (EPCA), si s’escau.

Documentació específica per a les activitats recreatives (llicència o comunicació):
a) Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.
b) Rebut vigent de pagament de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil.

En cas que no faci la sol.licitud la persona interessada:
- S'haurà d'aportar emplenat el model "Autorització per tramitar en nom d'una altra persona"
- Fotocopia del DNI/NIF del sol.licitant.
- Fotocopia del DNI dela persona representant de l'activitat.

Documents i enllaços relacionats

Més informació

a) En cas d’activitats sotmeses a control preventiu d’incendis segons estableix la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i
edificis, caldrà realitzar l’acte de comprovació establer en l’article 25 de l’esmentada Llei, anterior a l’inici de l’activitat, a la posada en funcionament de l’establiment o a l’ocupació de l’edifici.
b) Documentació per a la realització del control de funcionament.
En el moment de realitzar les actuacions de control, la persona titular de l’establiment o el seu representant han de disposar en l’establiment:
- L’acord de concessió de llicència, acompanyada del projecte tècnic o de la memòria de l’establiment, l’espectacle o l’activitat.
- La resta de documentació que sigui requerida per la normativa reguladora de prevenció i control ambiental de les activitats.
- La documentació que acrediti que està en possessió d’altres llicències o autoritzacions que concorrin en l’activitat, si s’escau.
- Acreditar que es disposa d’autorització sanitària o declaració responsable d’establiments alimentaris de la persona titular, si s’escau.
- Acreditació de la correcta gestió dels residus de l’activitat.
- L’última inspecció periòdica de les instal·lacions de protecció contra incendis.
- Document de legalització o última inspecció periòdica obligatòria de la instal·lació elèctrica.
- Si disposa de subministrament de gas, document de legalització o última inspecció periòdica obligatòria de la instal·lació.
- Altres autoritzacions o revisions obligatòries de les instal·lacions o maquinària, que concorrin en l’activitat i estiguin regulades en normatives sectorials o especifiques.
- Qualsevol altra documentació, requerida prèviament a la realització del control, que a criteri dels Serveis Tècnics Municipals es consideri oportuna per tal de valorar l’activitat, les instal·lacions i la
seva incidència a l’entorn.
 
Fitxes Relacionades:  

Autoliquidació taxa de Control inicial de llicències ambientals i municipals
Autoliquidació taxa de visites de control inicial, de funcionament o anuals de pirotècnia 

TRAMITAR

Presencial

  • Registre del Vapor Llonch
  • Adreça: ctra. de Barcelona, 208B
    Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h Del 10 al 21/08 Tancat Els dies 24 i 31/12 Tancat Demanar cita prèvia: https://www.vaporllonch.cat/contacta-amb-nosaltres