PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

Control periòdic d'activitats

Les actuacions de control periòdic tenen per objecte garantir-ne l’adequació permanent dels establiments als requisits legals aplicables i, específicament al requeriments fixats en l’autorització, la llicència ambiental o comunicació prèvia.
Se sotmeten a aquests controls les activitats relacionades a l’Annex II i IV de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i els establiments oberts al públic inclosos al catàleg del Decret 112/2010, del 21 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i ctivitats recreatives.

presencial  Presencial

Quan?

Abans de finalitzar el termini legalment establert per tal d’efectuar les esmentades actuacions de control.

Què necessito?

a) comunicació de control periòdic d’acord amb el model normalitzat D-014 (per duplicat).
b) Fotocòpia del document d’identificació i acreditació de l’explotador o, si s’escau, del seu representant.

En cas que no faci la sol.licitud la persona interessada:
- S'haurà d'aportar emplenat el model "Autorització per tramitar en nom d'una altra persona"
- Fotocopia del DNI/NIF del sol.licitant.
- Fotocopia del DNI dela persona representant de l'activitat.

Documentació específica per a les activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia:
a) Certificació tècnica, redactada per personal tècnic competent, que acrediti l’adequació de l’activitat i de les instal·lacions al projecte autoritzat (segons model normalitzat D-015).

Per acreditar que la documentació tècnica està redactat per tècnic competent es podrà optar entre qualsevol de les següents opcions:
o Tota la documentació tècnica ha d’estar visada pel corresponent col·legi professional.
o Disposar d’un certificat d’actuació professional pel corresponent col·legi professional.
o Disposar d’un certificat del corresponent col·legi professional sobre la identitat i habilitació professional del personal tècnic i justificar que disposa d’assegurança de responsabilitat civil adient i al corrent de pagament.
o Disposar d’una declaració responsable subscrita pel personal tècnic, segons model normalitzat D-300.

Els documents hauran de ser originals i han de tenir una antiguitat inferior a sis mesos respecte de la data de qualsevol sol·licitud o comunicació.

Documentació específica per a les activitats sotmeses al règim de llicència (ambiental o recreativa):
a) Acta de l’actuació de control periòdic emesa per una entitat col·laboradora de l’Administració.
b) Informe amb pronunciament favorable de l’actuació de control periòdic emès per una entitat col·laboradora de l’Administració.

Documentació específica per a les activitats recreatives (llicència o comunicació):
a) Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.
b) Rebut vigent de pagament de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil..

Documents i enllaços relacionats

Més informació

- Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia.
- La resta de documentació que sigui requerida per la normativa reguladora de prevenció i control ambiental de les activitats.
- La documentació que acrediti que està en possessió d’altres llicències o autoritzacions que concorrin en l’activitat, si s’escau.
- Acreditar que es disposa d’autorització sanitària o declaració responsable d’establiments alimentaris de la persona titular, si s’escau.
- Acreditació de la correcta gestió dels residus de l’activitat.
- L'última inspecció periòdica de les instal·lacions de protecció contra incendis.
- Si disposa de subministrament de gas, l'última inspecció periòdica obligatòria de la instal·lació.
- L'última inspecció periòdica obligatòria de la instal·lació de baixa tensió.
- Altres autoritzacions o revisions obligatòries de les instal·lacions o maquinaria, que concorrin en l’activitat i estiguin regulades en normatives sectorial o especifiques.
- Qualsevol altra documentació, requerida prèviament a la realització del control, que a criteri dels Serveis Tècnics Municipals es consideri oportuna per tal de valorar l’activitat, les instal·lacions i la seva incidència a l’entorn.
 
Fitxes Relacionades:  

Autoliquidació taxa de Control periòdic de comunicacions
Autoliquidació taxa de Control periòdic de llicències ambientals i municipals
Autoliquidació taxa de visites de control periòdic 

TRAMITAR

Presencial