PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

(FUE) Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència ambiental o comunicació prèvia ambiental vigent, posa en coneixement de l'Ajuntament que procedeix a realitzar-hi una modificació no substancial.
Una modificació no substancial és aquella que no comporta repercussions importants o perjudicials sobre les persones o el medi ambient.
- D'activitat sotmesa a llicència ambiental:La modificació no substancial amb efectes sobre les persones o el medi ambient s'ha de comunicar a l'Ajuntament. Aquesta modificació es podrà dur a terme si l'òrgan ambiental considera la modificació no substancial o bé si no es pronuncia en el termini d'un mes.La modificació no substancial sense efectes per a les persones o el medi ambient ha de figurar a les actes de control periòdic i no està subjecta a aquesta modificació.
- D'activitat sotmesa a comunicació prèvia ambiental:La modificació d'una activitat sotmesa a comunicació prèvia ambiental ha de ser comunicada a l'Ajuntament quan pugui tenir efectes previsibles sobre les persones o el medi ambiental.
En els altres casos, l'ampliació o la modificació de la llicència o la comunicació prèvia estarà subjecta a l'obtenció d'una nova llicència o la formalització d'una nova comunicació prèvia.

presencial  Presencial

Quan?

- Abans de realitzar la modificació no substancial. - En el moment de la presentació de la documentació, si s’escau, el representant legal haurà d’exhibir tots els poders vigents necessaris per tramitar aquesta sol·licitud i rebre les corresponents comunicacions i/o notificacions.

Què necessito?

a) Document de comunicació d'una modificació no substancial d'una activitat, segons model normalitzat D-010, que inclou la declaració responsable següent:
- Que en cas d'actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per tramitar aquesta sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
- Que les dades consignades a la declaració són certes, així com tota la documentació que s'adjunta.
b) En cas de tractar-se de modificació no substancial amb efectes sobre les persones o el medi ambient, caldrà aportar la documentació tècnica que es detalla a continuació.

Atmosfera
a. Descripció i identificació dels processos, equips i instal·lacions afectats pel canvi que generen noves emissions o les modifiquen (vehiculades i difuses).
b. Característiques de les emissions vehiculades i difuses, contaminants i mesures correctores associades que estiguin afectades pel canvi.
c. El balanç dels contaminants per tal de justificar l'augment de les emissions totals de l'activitat i la metodologia de l'elaboració d'aquest balanç.

Aigua
a. Dades del possible increment en el consum o abocament d'aigües i, si escau, acreditació de la disponibilitat del recurs.
b. Declaració d'abocament.
c. Dades dels nous focus emissors d'aigües residuals.
d. Granges: pla de gestió de les dejeccions ramaderes del canvi, informat pel DAR.
e. Dipòsits controlats o monodipòsits: si hi ha afeccions a noves lleres o s'incrementa la profunditat del vas, cal aportar estudi hidrogeològic i mesures correctores.

Residus
En el cas de tractar-se de residus que afecten la producció de residus:
a. Descripció dels canvis que produeixen un increment en la producció de residus.
b. Indicar pels nous residus generats: la descripció, el codi CER, la producció anual (en t/a), el sistema i capacitat màxima d'emmagatzematge, la seva ubicació en un plànol i la destinació final.
c. Indicar la producció anual (en t/a) de cadascun dels residus produïts, agrupant-los en perillosos i no perillosos, abans i després de la modificació plantejada (incloent els nous residus generats després de la modificació plantejada). Caldrà prendre com a referència (com a quantitat bans de la modificació) les quantitats indicades en l'Autorització/Llicència ambiental inicial.

En el cas de tractar-se de canvis que afecten a gestors de residus:
a. Descripció dels canvis que afecten la gestió dels residus a tractar (increment dels residus, increment de la capacitat de tractament, increment de la capacitat d'emmagatzematge dels residus abans de tractar...).
b. Indicar la capacitat de tractament anual (t/a) del conjunt de residus a tractar, abans i després de la modificació plantejada.
c. Indicar la capacitat d'emmagatzematge (t) del conjunt de residus a tractar, abans i després de la modificació plantejada.

Llum
Un informe de les característiques de la nova il·luminació exterior de l'activitat modificada que indiqui: la zona de protecció vers la contaminació lluminosa on s'ubica la instal·lació, les característiques de la llum, de les instal·lacions i dels aparells d'il·luminació, els sistemes de regulació horària, i la justificació d'ús en horari de nit, si escau.

Accidents greus:
En els supòsits d'activitats de l'Annex II afectades pel Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, que aprova mesures de control de riscos inherents als accidents greus en els què intervenen substàncies perilloses o que tenen algunes de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques, de conformitat amb els llindars que s'estableixin per la normativa de seguretat industrial.
a. Descripció general del canvi projectat.
b. Descripció dels increments/reduccions de substàncies classificades d'acord amb la normativa vigent d'accidents greus que suposarà el canvi.
c. Justificació de la no substancialitat del canvi d'acord amb els criteris fixats a tal efecte per l'òrgan competent en matèria de seguretat industrial i per comparativa amb la normativa d'accidents greus vigent.

Emissions radioelèctriques
a. Descripció general del canvi projectat.
b. Alçada de les antenes del sistema radiant.
c. Diagrama de radiació indicant la potencia isotròpica radiada equivalent (W) màxima en la direcció de màxima radiació, la inclinació mecànica més elèctrica i l'azimut de les antenes del sistema radiant. Si es tracta d'un emplaçament en el que operen diverses tecnologies (d'un o diversos operadors), indicar la PIRE total en les direccions màximes de radiació (en aquells casos en els que es donin les condicions per a tenir en compte l'aportació d'un transmissor en alguna direcció, i que son:
- Que els azimuts divergeixin menys de 30º, i
- Que la distància entre cada antena sigui menor d'1,5 m i
- Que la distància en planta sigui menor de 3 m.
d.Dimensions de cada antena transmissora.
e. Descripció dels serveis prestats i les tecnologies utilitzades, amb indicació específica de la freqüència i potències a les que opera.
f. Plànol d'emplaçament indicant cota altimètrica corresponent (a escala 1:200).
g. Plànols en planta i alçat de la situació relativa a les edificacions habitades més properes en un radi de 100 metres respecte l'emplaçament. En aquests plànols caldrà dibuixar les figures de protecció corresponents (a escala 1:500).
h. Indicació del nivell de camp elèctric (V/m) i de la densitat de potència mesurats en els tres últims controls efectuats de la instal·lació per donar compliment a un tràmit reglamentari, o en el seu defecte aportació de tres mesures separades en un interval superior a 30 minuts entre les mateixes en un mínim de tres punts de mesura.

En cas que no faci la sol.licitud la persona interessada:
- S'haurà d'aportar emplenat el model "Autorització per tramitar en nom d'una altra persona"
- Fotocopia del DNI/NIF del sol.licitant.
- Fotocopia del DNI dela persona representant de l'activitat.

L'enllaç a les autoliquidacions de les taxes, per cada supòsit, és a l'apartat de fitxes relacionades.

Documents i enllaços relacionats

Més informació

Requisits previs:
- Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.
- Obtenció d’informes preceptius, autoritzacions sectorials necessaris o actes de comprovació, fixades per la normativa sectorial aplicable per dur a terme l’activitat (ús provisional, prevenció d’incendis, etc).
- Haver realitzat el pagament de la taxa municipal associada a aquest tràmit.
- En cas d’activitats ramaderes, prèviament a la realització de qualsevol modificació no substancial, caldrà informe favorable del Departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia respecte a les
modificacions del pla de gestió de les dejeccions ramaderes, en el supòsits de l’article 21 del Decret 136/2009, d’1 de setembre.
 
Fitxes Relacionades:  

Autoliquidació taxa Intervenció Activitat: Modificacions no substancials d'una Comunicació activitats ambientals
Autoliquidació taxa Intervenció Activitat: Modificacions no substancials d'una Llicència ambiental 

TRAMITAR

Presencial

  • Registre del Vapor Llonch
  • Adreça: ctra. de Barcelona, 208B
    Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h Del 10 al 21/08 Tancat Els dies 24 i 31/12 Tancat Demanar cita prèvia: https://www.vaporllonch.cat/contacta-amb-nosaltres