PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES
 
EDUCACIÓ

Preinscripció escoles bressol públiques

Ja es disposa de les noves dates per al Curs 2021- 2022

En el context social actual, degut a l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, cal reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques i, quan això no sigui possible, cal prendre les mesures preventives necessàries, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, per garantir la salut de les persones.

Per reduir el nombre de sol·licituds presentades físicament en els centres, es prioritza la presentació de la sol·licitud de preinscripció i la documentació acreditativa mitjançant un correu electrònic a la bústia electrònica oficial de l'escola bressol demanada en primera opció, adjuntant-hi el model de sol·licitud disponible degudament emplenat (en format PDF o per fotografia de la sol·licitud) i de la documentació, escanejada o fotografiada.

El període de presentació de sol·licituds telemàtiques serà del 10 al 21 de maig, ambdós inclosos.

De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica, caldrà demanar cita prèvia al l'escola bressol demanada en primera opció, a partir del dia 11 de maig.

Criteris i documents justificatius

a) Cal presentar en tots els casos:

- Original i fotocòpia del DNI del/la sol·licitant

- Original i fotocòpia del llibre de família

- Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l'alumne o alumna.

b) Per justificar els criteris de prioritat generals:

1. Existència de germans/es escolaritzats/des al centre, o de pares que hi treballin o infants procedents d’un centre privat subvencionat del municipi que cessa la seva activitat: 40 punts.

Documentació: en el cas dels infants que procedeixen d’un centre privat subvencionat del municipi que tanca, cal certificat del centre que cessa l’activitat. La resta no cal documentació.

2. Proximitat del domicili de l’alumne/a al centre o, si escau, la proximitat del lloc de treball dels pares

  • 2.1 Domicili dins l’àrea d’influència del centre: 30 punts

Documentació: original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant. 

  • 2.2 Adreça del lloc de treball dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.

Documentació: contracte laboral o certificació de l’empresa

  • 2.3 Domicili a Sabadell fora de l’àrea d’influència del centre: 10 punts.

Documentació: original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant.

3. Renda Garantida de Ciutadania: Pares beneficiaris de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.

Documentació: original i fotocòpia del document acreditatiu de la prestació.

4. Discapacitat de l’alumne/a, pares, o germans: quan s’acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.

Documentació: autorització per la consulta de dades a altres administracions.

c) Per justificar els criteris de prioritat complementaris:

1. Família nombrosa o monoparental: 15 punts.

Documentació: autorització per la consulta de dades a altres administracions.

2. Ingressos de la unitat familiar: 5 o 10 punts. Quan la renda de la unitat familiar del sol·licitant estigui entre els valors que s'indiquen:

Unitat familiar

10 punts

5 punts

2 membres

Inferiors a 15.817,00 €

Entre 15.817,01 € i 23.725,00 €

3 membres

Inferiors a 19.771,00 €

Entre 19.771,01 € i 29.657,00 €

4 membres

Inferiors a 23.725,00 €

Entre 23.725,01 € i 35.558,00 €

5 membres

Inferiors a 27.680,00 €

Entre 27.680,01 € i 41.520,00 €

6 membres

Inferiors a 31.634,00 €

Entre 31.634,01 € i 47.451,00 €

7 membres

Inferiors a 35.588,00 €

Entre 35.588,01 € i 53.383,00 €

8 membres

Inferiors a 39.543,00 €

Entre 39.543,01 € i 59.314,00 €

S’entendrà aquesta renda global com la suma del ingressos anuals de tots els membres computables de la unitat familiar que convisquin a la mateixa llar.

Documentació: original i fotocòpia de la Declaració o esborranys de la Renda (conjunta o separada) de l’any anterior al procés de preinscripció. En cas de no disposar de la declaració de la Renda: Declaració responsable dels ingressos de la unitat familiar.

3. Preinscriure més d’un fill/a alhora sol·licitant plaça en nivells diferents: 5 punts.

Documentació: serà el mateix centre qui ho comprovi directament.

4. Pel fet de realitzar un canvi de centre quan un alumne/a ha participat en un procés de preinscripció i, en no haver obtingut la seva primera opció, es matricula i s’escolaritza en un altre centre municipal, en cas que el curs següent torni a participar en un procés de preinscripció sol·licitant de nou el centre demanat en primera opció del curs anterior: 5 punts.

Documentació: serà el mateix centre qui ho comprovi directament.

5. Quan els dos progenitors es trobin en alguna de les següents situacions: treballant  o siguin demandants d’ocupació no ocupats. En el cas de la família monoparental quan el/la progenitor/a que té els fills a càrrec estigui en alguna de les dues situacions abans esmentades. L’excedència no es considera situació laboral activa. No obstant això, tindran aquesta consideració les excedències concedides per tenir cura de fills o filles sempre que la data de la reincorporació al lloc de treball es faci al llarg del primer trimestre del curs escolar pel qual es sol·licita plaça: 4 punts.

Documentació: caldrà acreditar aquesta situació amb qualsevol dels documents següents:

-Original i fotocòpia de la nòmina del pare i de la mare.

-Les situacions d’excedència per tenir cura de fills o filles s’acreditaran amb l’Original i fotocòpia del Certificat de Vida Laboral que expedeix la Tresoreria de la Seguretat Social, corresponent al més anterior al procés de preinscripció. També s’haurà d’adjuntar un certificat de l’empresa on consti la data de la incorporació al lloc de treball de la persona que al·lega aquesta situació.

-Original i fotocòpia del rebut pagat a la Seguretat Social corresponent al Règim Especial de Treballadors Autònoms del mes anterior al procés de preinscripció.

-Per l’acreditació de la situació de demandant d’ocupació no ocupat, l’Ajuntament farà la consulta directament al SOC.


 

Fulls de preinscripció:


 

també et pot interessar...