Aigua

Bons hàbits per a l'estalvi d'aigua: l'ús de l'aigua a la llar

A qui s'adreça:
Alumnes de cicle inicial d’educació primària.

Descripció:
L'activitat consisteix en un joc relacionat amb el bon ús de l’aigua i que consta de tres parts:

Objectius:
- Donar a conèixer l'origen i la destinació de l'aigua.
- Introduir, per mitjà de material didàctic, l'anàlisi de l'aigua com a recurs i com a hàbitat.
- Orientar sobre l'estalvi d'aigua, per mitjà de l'aplicació de bons hàbits a la llar.

Competències bàsiques:
- Competència social i ciutadana
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

Desenvolupament:
Dates de realització i horaris: els dimarts, dimecres i dijous, del 2 de febrer al 17 de març de 2021.
Durada: de 9 a 12 h
Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe
Lloc de realització: al centre educatiu. Possibilitat de poder efectuar la sessió en una aula, laboratori, menjador o altres amb aixetes.
Cost: gratuït
Materials: dossier i exercicis

   Dossier     Exercicis

 
Inscripció:
 

Informació:
Servei de Transició Energètica
Persona de contacte: Núria Saperas
Correu electrònic: nsaperas@ajsabadell.cat
Telèfon: 937453103    

Organització:
Regidoria de Transició Energètica.

 

Imprimeix