Orientació i emprenedoria

Taller: crea el teu CV

A qui s'adreça:
Alumnes 2n cicle d’ESO, batxillerat i formació professional.
 
Descripció:
Les eines de recerca de feina han anant evolucionant com a conseqüència de l'alta competitivitat del mercat laboral.

Cada cop pren més importància el fet de destacar entre els/les candidats/es que opten a un lloc de treball. Les seves fortaleses, competències i habilitats adquirides a partir de les seves experiències personals i àrees d'activitat rutinàries (l'escola, l'oci, la família...).
Parlarem de les diferents eines, concretament la infografia, el currículum per competències, el videocurrículum i el currículum Europass.
Crearem un CV infogràfic amb suport informàtic. Cada participant elaborarà el seu CV amb una plantilla que es facilitarà a cada centre a l’hora de fer la reserva de dia i hora.
 
Activitat preferentment presencial, si l’evolució de la pandèmia COVID-19 no ho permet, es farà una adaptació de l’activitat per poder oferir-la als centres mitjançant videoconferència, amb les adaptacions oportunes.
 
Objectius:
- Donar a conèixer les eines adients per confeccionar el currículum adequat en funció del perfil professional o l'ocupació.
- Presentar el CV per competències en format infografia, donar indicacions de com es fa,  i facilitar una plantilla de CV per poder fer-lo a posteriori en el context del grup classe o individualment.
 
Competències bàsiques:
- Competència d’autonomia i d'iniciativa personal.
- Competència del tractament de la informació i competència digital.
- Capacitat d’aprendre a pensar i a comunicar.
- Competència d’aprendre a aprendre.
- Competència social i ciutadana.

Mesures COVID-19:
En cas que l'activitat es porti a terme al Vapor LLonch:
- S’ha de fer la inscripció de l’activitat amb un mínim de 7 dies hàbils d’antelació.
- Totes les persones del grup que participen a l'activitat, alumnes i professors, han d'utilitzar equips de protecció individual.
- El grup escolar de convivència estable, s'haurà d’esperar a la porta de fora a l’hora convinguda i el tècnic que dirigeix la sessió, sortirà a recollir-los i els proporcionarà gel hidroalcohòlic i mascareta si algun alumne no l'ha portada. Una vegada acabada la sessió, els acompanyarà a la porta de l'equipament.
- El tècnic responsable de l'activitat, utilitzarà l'equip de protecció individual i en tot moment, mantindrà la distància amb l'alumant. Durà a terme la higenització de les mans, abans i després de l'activitat i es farà responsable del control del seu grup d'alumnes, amb el suport actiu del professorat.
- Es garanteix la desinfecció dels espais abans de la sessió. Si fossin sessions continuades de diferents usuaris, es preveu un interval de mitja hora entre sessió i sessió per la neteja i desinfecció.
- No s’utilizen materials d’ús col·lectiu.
- Els serveis WC que s’utilitzaran seran els habilitats exclusivament pels usuaris.
En cas que l'activitat es porti a terme al centre educatiu:
- El tècnic responsable de l'activitat seguirà els requeriments de les autoritats i del centre educatiu, utilitzant l'equip de protecció individual, mantenint les mesures de distància de seguretat i la higeinització de les mans, abans i després de l'activitat.

Desenvolupament:
Dates de realització i horaris: dimarts i dijous de 9:30 h a 11:00 h o de 11:30 h a 13:00 h durant el curs escolar, preferentment al 2n i 3r trimestre
Durada: 1 hora i 30 minuts
Nombre d'alumnes per sessió: un grup classe
Lloc de realització: Vapor Llonch o centre educatiu. Si no és possible fer el format presencial, s’adaptarà l’activitat per fer-la per videoconferència.
Recursos necessaris: projector i connexió a internet
Cost: gratuït
 
Inscripció:
 
 
Informació:
Persona de contacte: Gemma Perera Balart
Telèfon: 93 745 31 61 
Correu electrònic: gperera@ajsabadell.cat
Consulta Web
 
Organització:
Promoció Econòmica de Sabadell
 

Imprimeix