PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

Política de privacitat i protecció de dades

L’Ajuntament de Sabadell, com a responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques en allò que respecta a les seves dades personals, objecte de tractament, en motiu del desplegament de les competències municipals, i d’acord amb els requeriments del Reglament general de protecció de dades (2016/679) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals.

L’ajuntament de Sabadell realitza tractaments de dades personals amb plena responsabilitat, lleialment i d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud dels tractaments, en compliment del Reglament General de Protecció de Dades i la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia de drets digitals. 

Amb l’objectiu de donar compliment a la legislació sobre protecció de dades, l’Ajuntament de Sabadell ha elaborat i publicat un Registre d’activitats de tractament i ha adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades als riscos avaluats i identificats objectivament per als drets i llibertats de les persones interessades, als que podrien donar lloc les dades tractades i els tractaments realitzats pels diversos serveis municipals.

L’ajuntament de Sabadell aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, lliurant a les persones interessades la informació requerida pel RGPD i per la LOPDGDD de manera concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre; a la vegada, facilitant l’exercici dels drets de protecció de dades per mitjà de formularis disponibles a l’abast de les persones interessades.

A continuació, es difon una informació ampliada respecte a cada activitat de tractament sota l’àmbit de responsabilitat de l’Ajuntament de Sabadell, inventariades en el Registre d’activitats de tractament:

1. Tractament de les dades

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Ajuntament de Sabadell. Pl. Sant Roc, 1   08201. Sabadell
Telèfon. 937453100
Adreça electrònica: ajuntament@sabadell.cat
Informació sobre la protecció de dades a l’Ajuntament: protecciodades@ajsabadell.cat

Delegada de Protecció de Dades

L'Ajuntament de Sabadell ha designat una Delegada de Protecció de Dades, d'acord amb el que disposa l'article 37.1.a. del Reglament general de protecció de dades (UE)  (2016/679) i els articles 34 i 36 de la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

L’adreça electrònica de contacte de la Delegada de Protecció de Dades és:  dpd@ajsabadell.cat

Quines dades es recullen i tracten?

A l’Ajuntament de Sabadell es recullen i tracten dades personals com els noms, les adreces personals (postals o electròniques), els números de telèfon o qualsevol altra dada de caràcter personal dels ciutadans, que sigui necessària per a la realització dels tràmits específics que ho requereixin, facilitats mitjançant el formularis o el web municipal. La sol·licitud d'un tràmit implica l'acceptació expressa i sense reserves de la política de privacitat de dades de caràcter personal que manté l'Ajuntament de Sabadell, exposada a l'avís legal que s’indiqui al mateix formulari de recollida de dades.

Així mateix, es poden recollir dades personals a través de l’enviament de missatges de correus electrònics que figuren al web per obtenir informació dels serveis o activitats de l’Ajuntament.

La introducció i el registre de les dades de caràcter personal per part de l'usuari comporta l'acceptació i autorització expressa a l'Ajuntament per a la seva recollida, per a la incorporació als fitxers adients i el tractament necessari de les dades personals.

Les dades es tracten amb la confidencialitat necessària en cada cas, i s’adopten les mesures tècniques i organitzatives que es requereixen per garantir la seguretat i evitar-ne qualsevol tractament o ús no autoritzat o que no estigui d’acord amb la normativa vigent.

La persona que fa servir els serveis oferts per l’Ajuntament de Sabadell ha de facilitar les dades demanades segons el principi de bona fe. Per tant, no es poden donar dades inexactes o inexistents.

Amb quines finalitats es tracten les vostres dades personals?

Els tractaments de les dades personals poden tenir per finalitats el donar tràmit a les sol·licituds que es realitzin, gestionar l'enviament d’ informació del seu interès, facilitar l’accés a serveis municipals, sol·licitud de llicències, etc.

En les comunicacions a les sol·licituds de serveis o d’informació, l’Ajuntament informarà, si no ho ha fet abans, sobre les característiques concretes dels tractaments de dades, en compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, en exercici de les competències i funcions de l’Ajuntament, i per a determinar les possibles responsabilitats derivades d’aquestes finalitats; i amb posterioritat en aplicació de la legislació sobre arxius.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Les bases jurídiques que legitimen el tractament de les dades personals de les persones interessades es fonamenten en l’exercici de les seves competències i funcions, i que estan exposades en les diverses activitats de tractament, són les següents: 

 • Reglament General de Protecció de Dades 2016/679

Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

Article 6.1.b. El tractament és necessari per a l’execució  d’un contracte en el que l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.

 • Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Article 8. Tractament de dades per obligació legal, interès públic o exercici de poders públics.

El tractament de dades personals només podrà considerar-se fundat en el compliment d'una obligació legal exigible al responsable, en els termes previstos en l'article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una norma de Dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei.

El tractament de dades personals només podrà considerar-se fundat en el compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable, en els termes previstos en l'article 6.1 e) del Reglament (UE) 2016/679, quan derivi d'una competència atribuïda per una norma amb rang de llei.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

La identificació de destinataris de les dades consten exposades en les diverses activitats de tractament. En tot cas, també poden ser destinataris de les dades personals altres administracions públiques competents en la matèria, quan correspongui, havent estat fonamentada la cessió en una base jurídica legítima d’acord amb l’article 6 del RGPD i l’article 8 d la LOPDGDD.

Quins són els vostres drets?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l’Ajuntament de Sabadell estem tractant dades personals que la concerneixen, o no.
 • Dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
 • Limitar el tractament de dades: En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.
 • Oposar-se al tractament de les seves dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.
 • Dret a la portabilitat, a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable, Ajuntament o Entitat.

Com podeu exercir els drets?

Per exercir aquests drets, la persona interessada podrà posar-se en contacte amb l’Ajuntament de Sabadell enviant la seva sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament de Sabadell a Plaça Sant Roc 1, 08201 Sabadell (Barcelona), bé lliurant els formularis completats amb la corresponent documentació requerida en qualsevol Oficina d’atenció ciutadana o bé mitjançant el portal de tràmits de l’Ajuntament de Sabadell en cas que disposi de certificat electrònic.

Els formularis per a l’exercici de drets es poden obtenir a la seu electrònica

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant de

Transferències internacionals de dades.

No estan previstes

Procedència de les dades personals

Les dades personals objecte de tractament per l’Ajuntament de Sabadell, en compliment d’una missió realitzada en interès públic, en exercici de poders públics, en compliment d’una obligació legal o en execució d’un contracte, procedeixen directament de les persones interessades o dels seus representants. En cas que les dades no procedeixin directament de les persones interessades, per exemple d’altres administracions públiques, es donarà compliment a l’article 14 del RGPD referit a la informació que haurà de facilitar-se a l’interessat quan les dades personals no s’hagin obtingut de l’interessat, que inclou específicament l’obligació d’informar sobre les categories de dades personals objecte de tractament.

Inventari del Registre d'Activitats de Tractament (RAT).

 Registre activitats de tractament (RAT)

2. Transaccions segures

Les comunicacions de dades de caràcter personal a l'Ajuntament de Sabadell mitjançant el portal Sabadell.cat es produeixen sempre dintre d'un entorn segur.

Tota informació de caràcter confidencial, incloent-hi les dades personals, es manté confidencial gràcies a l'ús del programari de servidor segur (SSL), cosa que significa que les dades només poden ser intercanviades entre l'usuari i l'Ajuntament i que a aquestes dades no hi poden accedir terceres persones. El símbol del cadenat en el navegador (com per exemple quan es sol·licita un tràmit) indica quines pàgines cobreixen aquest sistema de seguretat.   

3. Política de galetes (cookies)

 • Informació general

L'Ajuntament de Sabadell utilitza cookies amb la finalitat d'identificar les preferències dels usuaris per ajustar i millorar el disseny de la web www.sabadell.cat.

 • Què són les cookies?
  • Les cookies són petits arxius de text que s'emmagatzemen localment a la caché del seu navegador d'Internet. Les cookies permeten a les webs identificar als usuaris que tornen a visitar la pàgina.
  • Hi ha diferents tipus de cookies.
  • Pròpies o de tercers: en funció de si són gestionades per l'Ajuntament o per un tercer.
  • De sessió o permanents: en funció del temps durant el que recullen dades de l'usuari.
  • Tècniques o de personalització: en funció de si s'utilitzen per fer funcionar el servei i facilitar la navegació o s'ofereix al usuari una versió amb característiques determinades.
  • D'anàlisi o publicitàries: en funció de si fan un seguiment del comportament de l'usuari o gestionen els espais publicitaris en funció de criteris determinats
 • Informació sobre les cookies utilitzades a aquesta web


  cookies
  • Com puc deshabilitar les cookies?

  La supressió de les cookies depèn de la configuració del navegador web de l'usuari.
  Podrà desactivar l'ús de les cookies pròpies i de tercers mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat al seu equip:

 • 4. Legislació aplicable

  La privacitat de tota la informació facilitada, tant la facilitada per l'usuari per mitjà dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals, com l'accessible a través de Sabadell.cat, està regulada pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), i per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).