Open Data Apps de la ciutat APP Ajuntament

Concurs #CoinnovemSabadell d'idees, prototips i productes innovadors per al desenvolupament urbà (premi 2.000€). Candidatures fins l'1/12/2017

L’Ajuntament de Sabadell convoca el concurs #CoinnovemSabadell, obert a candidatures tant de persones físiques (estudiants, inventors o ciutadania en general) com d'associacions, empreses, universitats o centres tecnològics. Amb aquest concurs, l’Ajuntament té com a objectiu la detecció i recollida d’un conjunt valuós d’idees, prototips i productes urbans innovadors potencialment aplicables a la ciutat.

El Ayuntamiento de Sabadell convoca el concurso #CoinnovemSabadell, abierto a candidaturas tanto de personas físicas (estudiantes, inventores o ciudadanía en general) como de asociaciones, empresas, universidades o centros tecnológicos. Con este concurso, el Ayuntamiento tiene como objetivo la detección y recogida de un conjunto valioso de ideas, prototipos y productos urbanos innovadores potencialmente aplicables a la ciudad.

The Municipality of Sabadell organises the #CoinnovemSabadell contest, open to applications from physical persons (students, inventors or simple citizens) as well as associations, companies, universities and technological centres. Through this contest, the goal of the municipality is the detection and collection of a valuable set of innovative ideas, prototypes and urban products potentially applicable to cities.

 

El concurs en poques paraules / El concurso en pocas palabras / The contest in a few words:

 

Què estem cercant / Qué estamos buscando / What are we looking for?

S'han definit 2 categories, amb un premi de 2.000 euros cadascuna: / Se han definido 2 categorías, con un premio de 2.000 euros cada una. / 2 categories have been defined, with a 2,000 euros prize for each of them.

 • Idees innovadores per al desenvolupament urbà (encara no transposades pel candidat en productes, processos o metodologies desenvolupades com a prototip o implementades en un entorn real).

Ideas innovadoras para el desarrollo urbano (todavía no transpuestas por el candidato en productos, procesos o metodologías desarrolladas como prototipo o implementadas en un entorno real).

Innovative ideas for urban development -still not transposed by the candidate into products, processes or methodologies developed as a prototype or implemented in a real environment.

 • Productes, processos o metodologies per al desenvolupament urbà, ja desenvolupats com a prototip o implementats pel candidat en un entorn real 

Productos, procesos o metodologías para el desarrollo urbano, ya desarrollados como prototipo o implementados por el candidato en un entorno real.

Products, processes or methodologies for urban development, developed as a prototype or implemented by the candidate in a real environment.

 

 

Temàtiques del concurs / Temáticas del concurso / Contest topics

 • Mobilitat sostenible i intel·ligent / Movilidad sostenible e inteligente / Sustainable and smart mobility
 • Participació i co-creació de les polítiques públiques amb la ciutadania / Participación y co-creación de las políticas públicas con la ciudadanía / Participation and co-creation of public policies with the citizens
 • Economia circular i col·laborativa / Economía circular y colaborativa / Circular and collaborative economy
 • Administració electrònica i govern digital / Administración electrónica y gobierno digital / E-administration and digital government
 • Energies renovables i eficiència energètica / Energías renovables y eficiencia energética / Renewable energies and energy efficiency
 • Escletxa digital / Brecha digital / Digital divide

Exemples: Dins de les temàtiques indicades / Dentro de las temáticas indicadas / Within the indicated contest topics

 • Programari (software) o maquinari (hardware) relacionat amb gestió urbana / Software o hardware relacionado con gestión urbana / Urban management-related software or hardware.
 • Tecnologies relacionades amb l'eficiència energètica o les energies renovables / Tecnologías relacionadas con la eficiencia energética o las energías renovables / Energy efficiency or renewable energy-related technologies.
 • Aplicacions per dispositius mòbils (apps) relacionades amb gestió urbana / Apps para dispositivos móviles relacionadas con gestión urbana / Urban management-related apps for mobile devices
 • Plataformes digitals / Plataformas digitales / Digital platforms
 • Dades urbanes obertes (open data) / Datos urbanos abiertos / Urban open data
 • Eines de "big data" relacionades amb dades urbanes / Herramientas de "big data" relacionadas con datos urbanos / "Big data" tools related to urban data
 • Eines per la geolocalització/geoposicionament de dades urbanes (SIG/GIS) / Herramientas para la geolocalización o geoposicionamiento de datos urbanos (SIG/GIS)  / Tools for urban data geopositioning (GIS)
 • Logística d'última milla ecològica / Logística de última milla ecológica / Ecologic last-mile logistics
 • Millora dels models de governança urbana / Mejora de los modelos de governanza urbana / Improvement of urban governance models
 • Millores innovadores en la configuració de l'espai públic / Mejoras innovadoras en la configuración del espacio público / Innovative improvements in the public space configuration
 • Mobiliari urbà innovador / Mobiliario urbano innovador / Innovative urban furniture
 • Idees innovadores per al reciclatge o la recuperació dels residus / Ideas innovadoras para el reciclaje o la recuperación de los residuos / Innovative ideas for recycling or waste recovery
 • Nous incentius innovadors per comportaments eco-responsables / Nuevos incentivos innovadores para comportamientos eco-responsables / New innovative incentives for eco-responsible behaviours
 • Formació innovadora per reduir l'escletxa digital / Formación innovadora para reducir la brecha digital / Innovative training to reduce the digital divide
 • Eines digitals per l'economia col·laborativa / Herramientas digitales para la economía colaborativa / Digital tools for the collaborative economy
 • Eines tecnològiques per afavorir la mobilitat compartida o la intermodalitat / Herramientas tecnológicas para favorecer la movilidad compartida o la intermodalidad / Technological tools to favour shared mobility or intermodality

 

 

Qui pot presentar candidatura / Quién puede presentar candidatura / Who can apply?

S'hi poden presentar persones físiques a partir de 14 anys (individualment o en equip d'un màxim de 5 persones) o persones jurídiques. De Sabadell o d'arreu.

Pueden presentarse las personas físicas a partir de 14 años (individualmente o en equipos de hasta 5 personas) o personas jurídicas. De Sabadell o de otros lugares. / Physical persons as of 14 years-old -individually or teams up to 5 persons- or legal persons. From Sabadell or from abroad.

 

Formularis / Formularios / Application forms

Enllaç als formularis de candidatura al concurs / Enlace a los formularios de candidatura al concurso / Link to the contest application forms:

Cal omplir els 2 formularis següents / Es necesario rellenar los 2 formularios siguientes / The 2 following forms have to be filled:

https://www.dropbox.com/s/salujfjanmk3msn/formulari%201%20dades%20generals%20candidatura.doc?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/xxydzp3g6vezr8k/formulari%202%20mem%C3%B2ria%20candidatura.doc?dl=0 

Els formularis d'inscripció al concurs s'han de registrar: Los formularios de inscripción al concurso se deben registrar / The contest's application forms must be submitted:

Presencialmente, en cualquiera de las oficinas de "Sabadell Atenció Ciutadana". Pueden consultar localización y horarios de apertura en: www.sabadell.cat/ca/on-es-troben-les-oficines-del-sac 

Physically, at any "Sabadell Atenció Ciutadana" offices. Information on locations and opening times at: www.sabadell.cat/ca/on-es-troben-les-oficines-del-sac

 • O telemàticament a la seu electrònica del web municipal (https://seu.sabadell.cat/seuelectronica) en l'apartat 'PRESENTAR UNA INSTÀNCIA DIGITAL'. En aquest cas cal omplir els camps de la instància genèrica, pujar els documents que es requereixen a les bases (Pes màxim documents adjunts: 20 MB) i signar-la digitalment, amb el dispositiu de signatura electrònica adequat.

O telemáticamente en la sede electrónica de la web municipal (https://seu.sabadell.cat/seuelectronica) en el apartado "PRESENTAR UNA INSTANCIA DIGITAL". En este caso, se debe rellenar los campos de instancia genèrica, subir los documentos requeridos en las bases (peso máximo de los documentos adjuntos: 20 MB) y firmarla digitalmente, con el dispositivo de firma electrónica adecuado.

Or electronically, at the electronic seat of the municipal website (https://seu.sabadell.cat/seuelectronica) at the "PRESENTAR UNA INSTÀNCIA DIGITAL" section. In this case, the applicant has to fill the gaps of the generic request form, upload the documents described in the contest's terms of reference (maximum weight of attachments: 20MB), and digitally sign the form, through a suitable electronic signature system.

 

Resum de documents a incloure en la candidatura / Summary of documents to be included in your application

Presencial o telemàticament, heu d'incloure els documents següents: / Presencial o telemáticamente, debe incluir los documentos siguientes / The physical or digital submission must include the following documents:

Per les persones físiques: Formularis 1 i 2, còpia del DNI/passaport de cadascun dels participants (o del pare/mare/tutor en cas de menors d'edat)

Para personas físicas: Formularios 1 y 2, copia de DNI/pasaporte de cada uno de los participantes (o del padre/madre/tutor en caso de menores de edad)

For physical persons: Forms 1 and 2 and, copy of National identity card/passport for each of the participants (or father/mother/legal guardian in the case of minors)

Per les persones jurídiques: Formularis  1 i 2, Còpia del DNI/passaport del representant legal, còpia dels estatuts/escriptura de constitució registrats, còpia del poder o document acreditatiu de la capacitat legal del representant legal.

Para personas jurídicas: Formularios  1 y 2, copia de DNI/pasaporte del representante legal, copia de los estatutos/escritura de constitución registrados, copia del poder o documento acreditativo de la capacidad legal del representante legal.

For legal persons: Forms  and 2 , a copy of National identity card/passport of the legal representative, copy of the Deed of constitution/Articles of association of the legal person, registered at the suitable registry office, and a copy of his/her proxy or document attesting his/her capacity to represent the legal person.

 

Termini / Plazo / Deadline

 • El termini de presentació de candidatures al concurs d'idees innovadores per al desenvolupament urbà #CoinnovemSabadell finalitza el dia 1/12/2017 (inclòs)

El plazo de presentación de candidaturas al concurso de ideas innovadoras para el desarrollo urbano #CoinnovemSabadell finaliza el día 1/12/2017 (incluido). / The deadline for submission of applications to the contest of innovative ideas for urban development #CoinnovemSabadell ends on December 1, 2017 (included).

 

Més informació / Más información / More information

Bases del concurs / Contest's terms of reference:

Aquí podeu consultar les bases i la convocatòria del concurs al Butlletí oficial de la província de Barcelona (BOPB).

Aquí puede consultar las bases y la convocatoria del concurso en el Boletín oficial de la provincia de Barcelona (BOPB). / Find the contest's terms of reference and call for applications at the Barcelona province official journal (BOPB).

Per qualsevol dubte o qüestió podeu posar-vos en contacte amb la secció d'innovació, coneixement i audiovisuals de l'Ajuntament de Sabadell (persona de contacte: Oriol Llevot): Correu electrònic: innovacio@ajsabadell.cat ; Telèfon: 937453192

 Ante cualquier duda o cuestión, puede ponerse en contacto con la sección de innovación, conocimiento y audiovisuales del Ayuntamiento de Sabadell (persona de contacto: Oriol Llevot): correo electrónico: innovacio@ajsabadell.cat; Teléfono: 937453192 

For any doubt or question, you can contact the innovation, knowledge and media section at the Sabadell City Council (contact person: Oriol LLEVOT). E-mail: innovacio@ajsabadell.cat; Phone: +34937453192