Concurs #CoinnovemSabadell d'idees innovadores pel desenvolupament urbà sostenible (premi 2.000€). Candidatures fins a l'1/12/17!

L’Ajuntament de Sabadell convoca el concurs #CoinnovemSabadell, orientat tant a persones físiques (estudiants, inventors o ciutadania en general) com a associacions, empreses, universitats o centres tecnològics. Amb aquest concurs, l’Ajuntament de Sabadell té com a objectiu la detecció i recollida d’un conjunt valuós d’idees urbanes innovadores potencialment aplicables a la ciutat.

S'hi poden presentar persones físiques a partir de 14 anys (individualment o en equip d'un màxim de 5 persones) o persones jurídiques

Hi ha 2 categories, amb un premi de 2.000 euros cadascuna:

  • Idees innovadores per al desenvolupament urbà (encara no transposades en productes, processos o metodologies desenvolupades com a prototip o implementades en un entorn real).
  • Idees ja transposades en productes, processos o metodologies, ja desenvolupades com a prototip o implementades en un entorn real 

Temàtiques del concurs

  • Mobilitat sostenible i intel·ligent
  • Participació i co-creació de les polítiques públiques amb la ciutadania
  • Economia circular i col·laborativa
  • Administració electrònica i govern digital
  • Energies renovables i eficiència energètica
  • Escletxa digital

El formulari d'inscripció al concurs es pot registrar:

  • Telemàticament a la seu electrònica del web municipal (https://seu.sabadell.cat/seuelectronica) en l'apartat 'PRESENTAR UNA INSTÀNCIA DIGITAL'. En aquest cas cal signar-la digitalment, amb el dispositiu de signatura electrònica corresponent, omplir els camps de la instància genèrica i pujar els documents que es requereixen a les bases (Pes màxim documents adjunts: 20 MB)

El formulari, presentat presencial o telemàticament, ha d'incloure:

Per les persones físiques: Documents 1 i 2, còpia del DNI/passaport de cadascun dels participants (o del pare/mare/tutor en cas de menors d'edat)

Per les persones jurídiques: Documents 1 i 2, Còpia del DNI/passaport del representant legal, còpia dels estatuts/escriptura de constitució registrats, còpia del document acreditatiu de la capacitat legal del representant legal.

Aquí podeu consultar les bases i la convocatòria del concurs al Butlletí oficial de la província de Barcelona (BOPB).

Per qualsevol dubte o qüestió podeu posar-vos en contacte amb la secció d'innovació, coneixement i audiovisuals de l'Ajuntament de Sabadell (persona de contacte: Oriol Llevot): Correu electrònic: innovacio@ajsabadell.cat ; Telèfon: 937453192