PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

Característiques del concurs

 • Perfil del concursant:

El concurs està obert a qualsevol professional que tingui capacitat, legalment i tècnicament, per poder elaborar els projectes tècnics esmentats. Els participants en el concurs, siguin persones naturals o jurídiques, hauran de disposar i adscriure a l’execució del contracte de serveis de personal tècnic pluridisciplinar d’arquitectura i enginyeria format, com a mínim, per un arquitecte superior i un enginyer. Així mateix, s’haurà d’acreditar que, al menys un d’aquests tècnics adscrits hagi dirigit i certificats final d’obra per la construcció d’un Parc, Plaça o Jardins de característiques i dimensions similars a les de l’objecte de concurs (major o igual a 5.000,00 m2 de superfície).

 • Valoració:

Es farà una valoració de la qualitat arquitectònica i de relació amb l’entorn, al programa funcional i als requeriments constructius o ambientals que demostrin un major equilibri. Es farà una valoració de la qualitat arquitectònica i de relació amb l’entorn, al programa funcional i als requeriments constructius o ambientals dels elements constitutius dels espais lliures proposats que demostrin un major equilibri a través de la qualitat ambiental, del paisatge, dels elements de mobiliari, dels elements naturals; de la mobilitat (prioritzant els desplaçaments a peu i en bicicleta), de la localització dels equipaments, del pes del teixit residencial, i de l’accessibilitat a tots els àmbits de la zona d’influència del Parc del Nord. Per atorgar fins el màxim dels 100 punts esmentats, els conceptes que tot seguit s’indiquen seran valorats d’acord amb els criteris que a continuació també s’expressen:

1. Completar la urbanització del Parc del Nord especialment la implantació de nous usos, una nova estructura de camins, la seva integració en la trama urbana, i la seva integració en el conjunt de barris d’aquesta zona de la ciutat. (amb un màxim de 10 punts).

2. Creació d’un corredor urbà biològic de caràcter metropolità que, mitjançant la cohesió de les seves parts, relligui els espais lliures emblemàtics de la ciutat, gràcies a la penetració de la matriu biofísica en la matriu antròpica. (amb un màxim de 10 punts).

3. Connectivitat longitudinal i transversal de tot el parc des de la Plaça de la Primavera fins al Parc Fluvial del Riu Ripoll.- la proposta haurà de posar especial cura a la connexió entre les parts en què actualment està segregat el parc i del conjunt del parc amb els teixits urbans: tant aquells que l’envolten com aquells que en separen les parts com és el cas de la trama urbana compresa entre la Ronda de Navacerrada, la Ronda de Collsalarca, el carrer de Vinhamala i el carrer de Corones. Aquesta peça ha de ser un connector urbà entre dues parts del parc, on aquest penetri conceptualment i físicament amb elements urbans i naturals. (amb un màxim de 10 punts).

4. Millorar la mobilitat, amb especial atenció a l’estudi de l’estructura viària i de camins (tant longitudinals com transversals) posant especial èmfasi en aquells que vertebren la trama urbana; les possibles bosses d’aparcament, la inclusió de carrils bicicleta, els nous recorreguts generats per l’entrada en funcionament de les noves estacions de FGC de la Plaça d’Espanya i Parc del Nord i la simplificació dels carrils de circulació dels carrers i de les cruïlles. (amb un màxim de 10 punts).

5. Simplificació, pacificació i integració del complex viari a la confluència de Carretera de Prats de Lluçanès, Avinguda d'Alcalde Moix i carrer del Puig de la Creu que garanteixi la millora de la connectivitat a peu i en bicicleta dels espai que l’envolten. Caldrà donar a aquest àmbit un paper emblemàtic com a una de les possibles portes d’entrada física i conceptual al Parc (amb un màxim de 10 punts).

6. L’estructura viària, de camins i la nova secció de la Ronda de Collsalarca, incorporant el carril bicicleta i considerant que és el vial per excel·lència d'accés al Parc. (amb un màxim de 10 punts).

7. La naturalització d'espais, amb l'afavoriment de la biodiversitat com a tret principal (amb un màxim de 10 punts).

8. El tractament dels espais associats amb les cornises del riu Ripoll i la seva transformació en espais mirador (àmbits dels carrers de Vosges i de les Magnòlies al Districte III, i Ronda de Maria Gispert i Passatge de les Escoles al Districte II). (amb un màxim de 10 punts).

9. L’implantació d’usos i activitats del parc en àmbits com els serveis i l’esbarjo, culturals (lectura, expressions artístiques), el gaudi de la natura (elements que afavoreixin la nidificació i estada d’espècies animals i vegetals i llur observació), la relació social (àrees de jocs infantils, jocs, àgores, àrees d’esbarjo per a gossos, etc.), la relació dels equipaments que es disposen al llarg del Parc del Nord i la inserció de la seva cota zero amb el seu entorn. (amb un màxim de 10 punts).

10. El disseny, els materials, els criteris ambientals i d’autosuficiència energètica, l’optimització de l’ús dels recursos dels elements constructius dels paviments i les infraestructures, així com el disseny i del mobiliari urbà que generi una marca i identitat pròpia de ciutat. (amb un màxim de 10 punts).

 • Composició del jurat:

La composició del Jurat seleccionador serà la següent:

President:

1. Alcalde President de l’Ajuntament de Sabadell. Suplent: el 1r. Tinent d’Alcalde i regidor d’Educació i de Sostenibilitat.

Vocals:

  1. El 2n Tinent d’Alcalde i regidor d’Urbanisme. Suplent: la regidora de Participació, Atenció Ciutadana i d’Habitatge.
  2. El regidor d’Espai Públic. Suplent: el regidor de Treball i Empresa.
  3. Un regidor no membre de l’equip de Govern.
  4. El coordinador adjunt d’Espai Públic Suplent: L’arquitecta municipal adscrita al servei d’Obres Publiques
  5. La cap de Programa d’Obres Públiques. Suplent: la cap del Programa de Planificació Estratègica i Territorial.
  6. El cap del servei de planificació urbanística. Suplent. El cap del servei d’Obres d’Equipaments.
  7. L’arquitecte municipal adscrit al Programa de Planificació Estratègica i Territorial. Suplent: L’arquitecta municipal adscrita al servei d’Obres d’Equipaments.
  8. Un/a arquitecte/a nomenat/da per l’Alcalde a proposta del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.
  9. Un/a arquitecte/a nomenat/da per l’Alcalde a proposta del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.
  10. Un/a arquitecte/a nomenat/da per l’Alcalde a proposta del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
  11. Un/a enginyer/a nomenat/da per l’Alcalde a proposta del Col·legi d’Enginyers CCP de Catalunya
  12. Un/a biòleg/a o ambientòleg/a nomenat/da per l’Alcalde a proposta del Col·legi de Biòlegs o d’Ambientòlegs de Catalunya.
  13. Una persona nomenada per l’Alcalde a proposta de la comissió veïnal del Parc del Nord.
  14. Una persona nomenada per l’Alcalde a proposta de la comissió veïnal del Parc del Nord.
 • Premis:

1er PREMI: 6.000,00 euros (IVA no inclòs) i la contractació de la redacció del Projecte Bàsic dels espais lliures i urbans de l’àmbit del Parc del Nord i de la redacció, direcció d’obres facultativa i executiva del seu Projecte executiu per un preu en concepte de contraprestació de 100.000 euros, més IVA, i que correspondran a un Pressupost d’Execució per Contracte estimat de 2.000.000,00 euros.

2on PREMI: 4.000,00 euros (IVA no inclòs).

3r PREMI: 3.000,00 euros (IVA no inclòs).


 Plec de bases administratives (132 KB)

Plec de clàusules tècniques particulars (84KB)

Pànols del plec tècnic (9,32 MB)