PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

Composició i funcionament

COMPOSICIÓ

El Consell Escolar Municipal està integrat per representants dels diferents col·lectius relacionats amb el món educatiu: l’Ajuntament, mares i pares d'alumnes, professorat, els propis alumnes, directors/es dels centres públics, titulars de centres concertats, personal d’administració i serveis, centres municipals, escoles bressol, escoles d’adults, els Serveis Educatius del Departament d'Ensenyament, Serveis Socials d’Atenció Primària, Consells de Districte i entitats de lleure.

El Consell Escolar Municipal es compon de: President/a, Vicepresident/a, secretari/a i vocals.

Si voleu conèixer la composició del CEM i saber quins són els vostres representants, premeu aquí

Procés de renovació del CEM

Després de les eleccions als consells escolars de centre que es porten a terme a finals dels anys parells, el CEM també s'ha de renovar. Per fer-ho, es porta a terme un procés que intenta incentivar la participació dels diferents sectors i que es pot resumir així:

- s'informa als diferents sectors sobre les places que s'han de renovar i sobre la possibilitat de presentar candidatures

- un cop recollides les candidatures, s'informa a tots els membres de cada sector

- en un consell ordinari del centre dels mesos d'abril, maig o juny es realitza la votació

- escrutini dels vots al mes de juliol

- incorporació al primer plenari del curs següent

 

FUNCIONAMENT

El Consell funciona en Plens i en Comissió Permanent, encara que també es poden crear comissions per tractar temes específics:

  • Ple

Al Ple del Consell Escolar Municipal correspon, entre d’altres atribucions, debatre i aprovar els informes i dictàmens, atendre les consultes que li faci l’Ajuntament i el Departament d’Ensenyament, aprovar la memòria del CEM, proposar la creació de comissions, demanar informació i elevar informes i propostes a l’Administració educativa.

  •    Convocatòria de les sessions

El règim de sessions està fixat en una sessió ordinària bimensual i altres extraordinàries que es puguin convocar si el tema ho requereix. Totes les sessions són convocades amb un mínim de 2 dies feiners d’antelació.

  •    Quòrum d'Assistència

El Ple del Consell queda constituït vàlidament amb l’assistència d’un terç del nombre legal dels seus membres, que no pot ser mai inferior a tres. Aquest quòrum s’ha de mantenir durant tota la sessió.

  •    Adopció d'acords

L’adopció d’acords s’ha de fer mitjançant votació ordinària, tret que el Ple acordi en algun cas concret la votació nominal o secreta.

Els acords s’han de prendre per majoria simple dels membres presents i en cas d’empat es farà una nova votació i si aquest persisteix decidirà el vot de qualitat del president.